Начало
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 17 Август 2017г. 14:34ч.

Договор с приложенията към него по втора обособена позиция в публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект на община Девин по две обособени позиции:

Обособена позиция №1: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект „ Повишаване на енергийната ефективност в сграда от общинската образователна инфраструктура- Обединено детско заведение „Здравец“- гр. Девин съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0047-С01

Обособена позиция №2: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект „„Повишаване на енергийната ефективност в сграда от общинската образователна инфраструктура- Обединено детско заведение „Изворче“- гр. Девин съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0047-С01

 

Договор с приложенията към него - отвори;
Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
dogovor SN_Izvorche.PDF

SHA-256 Хеш:

83ababd1de6e545faee3960454e625f108337af48546d3104145e0e7350046bc

Сериен номер:40f6d9389ad94492

Издадено:17.08.2017 14:46:55

tsr файл - изтегли;
 
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер