Начало АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ Списък на административните услуги по гражданска регистрация и актосъставяне, технологични карти, необходими документи и звено за изпълнение на услугите

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

Списък на извършваните административни услуги

от отдел "Административно обслужване" на Общинска администрация – Девин

Наименование на услугата/
Технологични карти
Необходими документи/
Формуляри
Отдел, извършващ услугата Контакти за информация
Услуги, предоставяни от всички администрации
ІІІ. Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга Всички отдели, според осъществяваните функции гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
фронт-офис,
тел.: 03041/2174
ІV. Предоставяне на достъп до обществена информация Достъп до обществена информация Всички отдели, според осъществяваните функции гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
фронт-офис,
тел.: 03041/2174
Вътрешни административни услуги
ОБА1.1в. Служебно издаване на удостоверение за правно ограничение 1. Искане по служебен път. Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
ОБА1.2в. Служебно издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението 1. Искане по служебен път. Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
ОБА1. Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
1. Възстановяване или промяна на име 1. Заявление по образец, с нотариална заверка на подписа - от лицето или
   Заявление по образец от родители - за непълнолетно дете
2. Документи за самоличност
3. Заверено копие от акта за раждане на лицето, на което ще се променят имената, когато не е родено в Девин (документът може да се изиска и служебно)
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
2. Издаване на удостоверение за наследници 1. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно
2. Искане за издаване на удостоверение за наследници (по образец) от пряк наследник / пълномощник
3. Препис-извлечение от акта за смърт
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
3. Издаване на удостоверение за семейно положение 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по образец)
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
4. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по образец)
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
5. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки  1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по образец)
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
6. Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК) 1. Заявление - свободен текст
2. Съдебно решение за лишаване от родителски права
3. Акт за раждане на лицето, над което ще се учредява настойничество или попечителство
4. Съдебно решение за поставяне под пълно или ограничено запрещение на лицето, за което се изисква удостоверение за настойничество
5. Препис-извлечение от акт за смърт на родител и/или документ, удостоверяващ невъзможността да се упражняват родителски права - за малолетни и непълнолетни
6. Декларации за съгласие за участие в настойническия съвет, както и за длъжността попечител и заместник-попечител
7. Документи за самоличност на родителите или дееспособния съпруг
(Документите по т. 2, 3, 4, 5, 6, 7 се конкретизират при подаване на заявлението според случая)
Секретар на община Девин гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 3, ст. 4,
тел.: 03041/2566
7. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по образец)
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно
3. Копия от документи по гражданско състояние, в които имената се различават от вписаните в документа за самоличност
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
8. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по образец)
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно
3. Когато едно от лицата, желаещи да сключат брак, е чужд гражданин - Писмено съгласие на чуждия гражданин, в свободен текст, за вписване на личните му данни в утвърдения образец
4. Когато едно от лицата, желаещи да сключат брак, е чужд гражданин - Официален документ, в който са записани имената, дата на раждане, пол и семейно положение на чуждия гражданин
Документите в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните двустранни международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове и да бъдат снабдени с превод на български език.
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
9. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по образец)
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно
3. Декларация по образец - Писмено съгласие на лицето, което е вписано в регистъра на населението, за вписване на личните му данни (име, дата на раждане, пол, гражданство и семейно положение) в удостоверението.
4. Официален документ, в който са записани имената, дата на раждане, пол и семейно положение на чуждия гражданин
Документите в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните двустранни международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове и да бъдат снабдени с превод на български език.
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
10. Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път 1. Заявление за постоянен адрес (по образец)
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно
3. Уведомително писмо от МВР за разрешено постоянно пребиваване или удостоверение от МП за придобито българско гражданство (за чужденци)
4. Документ за собственост/документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции/други документи, доказващи собствеността или ползването на имота.
5. Декларация по чл. 92, ал. 3 от ЗГР за съгласие на собственика, когато заявителят не е собственик, или декларации по чл. 92, ал. 6 от ЗГР за съгласие на собственика или ползвателя на имота за извършване на адресна регистрация/ настанителна заповед или договор за наем за лица, настанени в държавни или общински жилища.
Документите по т. 4 и т. 5 се уточняват при подаване на заявлението.
За извършване на адресна регистрация на лица, които са в родство по права линия със собственика или ползвателя на имота, както и за съпрузите на тези лица, не се представят документите по т. 4 и 5.
Кметът на общината или на кметството или определените от тях длъжностни лица извършват служебна проверка в регистъра на
населението за родствената връзка между собственика или ползвателя на имота и лицето, което заявява постоянен и/или настоящ адрес, както и проверка чрез отдел "Местни данъци и такси" относно собствеността
на имота.
ЗАБЕЛЕЖКА: *Заявяването се извършва лично или с изрично пълномощно, нотариално заверено.
                       *За малолетни и непълнолетни лица се изискват подписите на законните им представители.
                         *Адресна регистрация на лица, които не могат да представят документи, доказващи собствеността се извършва след становище от комисия по чл. 92, ал. 8 и ал. 9 от ЗГР
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
11. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по образец)
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
12. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по образец)
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
13. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по образец)
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
14. Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път 1. Адресна карта (по образец)
2. Документ за  самоличност / Нотариално заверено пълномощно
3. Уведомително писмо от МВР за разрешено постоянно пребиваване или удостоверение от МП за придобито българско гражданство (за чужденци)
4. Документ за собственост/документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции/други документи, доказващи собствеността или ползването на имота
5. Декларация по чл. 92, ал. 3 от ЗГР за съгласие на собственика, когато заявителят не е собственик, или декларации по чл. 92, ал. 6 от ЗГР за съгласие на собственика или ползвателя на имота за извършване на адресна регистрация/ настанителна заповед или договор за наем за лица, настанени в държавни или общински жилища
Документите по т. 4 и т. 5 се уточняват при подаване на заявлението.
За извършване на адресна регистрация на лица, които са в родство по права линия със собственика или ползвателя на имота, както и за съпрузите на тези лица, не се представят документите по т. 4 и 5.
Кметът на общината или на кметството или определените от тях длъжностни лица извършват служебна проверка в регистъра на
населението за родствената връзка между собственика или ползвателя на имота и лицето, което заявява постоянен и/или настоящ адрес, както и проверка чрез отдел "Местни данъци и такси" относно собствеността
на имота.
ЗАБЕЛЕЖКА: *Заявяването се извършва лично или с изрично пълномощно, нотариално заверено.
                       *За малолетни и непълнолетни лица се изискват подписите на законните им представители.
                         *Адресна регистрация на лица, които не могат да представят документи, доказващи собствеността се извършва след становище от комисия по чл. 92, ал. 8 и ал. 9 от ЗГР 
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
15. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по образец)
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно
Отдел АО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
16. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по образец)
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно
Отдел АО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
17. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по образец)
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
18. Издаване на удостоверение за правно ограничение 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по образец)
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
19. Издаване на удостоверение за родените от майката деца
1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по образец)
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
20. Издаване на удостоверение за раждане – оригинал 1. Съобщение за раждане / Съдебно решение
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
21. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина 1. Искане за пресъставяне на акт за раждане от чужбина (по образец)/
   Искане за пресъставяне на акт за брак от чужбина (по образец)/
   Искане за пресъставяне на акт за смърт от чужбина (по образец)
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно
3. Декларация по чл.117 от Кодекс за международно частно право за акт за раждане (по образец)/
   Декларация по чл.117 от Кодекс за международно частно право за акт за брак (по образец)/
   Декларация по чл.117 от Кодекс за международно частно право за акт за смърт (по образец)/
4. Легализирани по съответния ред документи от чужбина, снабдени с превод на български език, заверен от МВнР или българското посолство на съответната страна.
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
22. Промяна в актовете за гражданско състояние 1. Заявление - свободен текст/
     Съобщение, получено по служебен път/
     Искане по чл.118, ал.1 за признаване на съдебно решение от чужбина
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно
3. Съдебно решение или административен акт за промяна
4. Декларация по чл.117, т.3 и т.4 от Кодекса за международно частно право, когато промяната е въз основа на съдебно решение, постановено в чужбина
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
23. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по образец)
2. Документ за самоличност /на титуляра, на родител /настойник, попечител за малолетни и непълнолетни лица/
3. Нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице
4. Съдебно удостоверение
5. Постъпило по служебен път искане /без т.1, т.2, т.3 и т.4/
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
24. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал 1. Документи за самоличност на лицата, сключващи граждански брак и на свидетелите.
2. Искане за сключване на граждански брак.
3. Декларация по чл.9, ал.1, т.1 от СК от встъпващите в брак , че не съществуват пречките за сключване на брак по чл. 7 от Семейния кодекс (СК)
4. Медицински свидетелства по чл.9, ал.1, т. 2 от СК на встъпващите в брак , че не страдат от болестите, посочени в чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3 от СК
5. Декларация по чл.9, ал.1, т. 3 от СК, от встъпващите в брак, че са осведомени за заболяванията на другия по чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3 от СК (Само ако има установени заболявания)
6. Нотариално заверена декларация за избрания режим на имуществени отношения или удостоверение от нотариуса относно датата на договора и регистрационния му номер, както и номера, под който нотариусът е вписан в регистъра на Нотариалната камара и района му на действие, съгл. чл.9, ал.2 от СК, ако е сключен брачен договор.
7. Други специфични документи - при необходимост:
- Решение за развод при сключване на повторен брак.
- Решение на Районен съд при сключване на граждански брак на лица от 16 г.-18 г.
- Преведени и легализирани удостоверителни документи от чужд гражданин, че няма пречки за сключване на брак-чл.77 от Кодекса на международното частно право (КМЧП). (Важи за сключване на брак с чужденец)
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
25. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по образец)
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
26. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път 1. Съобщение за смърт издадено от компетентно медицинско лице или влязло в сила съдебно решение.
2. Документ за самоличност на починалото лице.
Отдел АО, специалисти ГРАО ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
27. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистрите по гражданско състояние (по образец).
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно.
В заявлението е необходимо да се посочи дата на настъпване на смъртта или номер и дата на акта за смърт.
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
28. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт) 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистрите по гражданско състояние (по образец).
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно.
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
29. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистрите по гражданско състояние (по образец).
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно.
3. Съответният, издаден от длъжностно лице по гражданско състояние удостоверителен документ (дубликат от удостоверения за раждане, граждански брак, смърт, семейно положение; удостоверение за идентичност на имена; удостоверение за сключване на граждански брак с чужденец; удостоверение за наследници и др.)
Когато искането за заверка на документ по гражданско състояние се прави едновременно с искането за издаване на документа по гражданско състояние, заявителят подава заявление за издаване на конкретния документ по гражданско състояние и едновременно с това заявява, че желае и заверката му за чужбина, като отбелязва "легализация на документ за чужбина". В тези случаи услугата по заверка се изпълнява като несамостоятелна, тя съпътства тази по издаване на документ по гражданско състояние.
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
30. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистрите по гражданско състояние (по образец).
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно.
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
31. Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г. 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистрите по гражданско състояние (по образец).
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно.
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
32. Издавене на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистрите по гражданско състояние (по образец).
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно.
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
33. Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции 1. Постъпило искане по официален път. Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
34. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи 1. Заявление свободен текст.
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно.
3. Обща декларация с нотариална заверка на подписите за избрания режим от встъпващите в брак/ Декларация за разделност / Съдебно решение/ Удостоверение от нотариус за сключен брачен договор.
Промяната на законовия режим, изменението и прекратяването на брачния договор се отбелязват в акта за сключване на граждански брак въз основа на документите, посочени в чл. 9, ал. 2 или по чл. 27, ал. 2 и 3, а именно:
- Обща декларация с нотариална заверка на подписите за избрания режим от встъпващите в брак.
- Ако е сключен брачен договор, встъпващите в брак представят удостоверение от нотариуса относно датата на договора и регистрационния му номер, както и номера, под който нотариусът е вписан в регистъра на Нотариалната камара и района му на действие.
- Съпружеската имуществена общност може да се прекрати по съдебен ред и по време на брака, ако важни причини налагат това.
- Съпружеската имуществена общност може да се прекрати по време на брака, ако съпрузите изберат режим на разделност или сключат
брачен договор.
Регистрацията се извършва служебно въз основа на уведомление от
общината или кметството, в чийто регистър по гражданско състояние
се съхранява актът за сключен граждански брак.
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
35. Припознаване на дете 1. Заявление за припознаване (по образец).
2. Документи за самоличност на родителите.
3. Декларация за припознаване на дете.
4. Удостоверение за раждане на детето – оригинал
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
36. Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители 1. Постъпило искане по официален път. Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
37. Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство 1. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно.
2. Молба за установяване на наличието на българско гражданство (Приложение № 5 към чл.15, ал. 1 от Наредба № 1) с приложени документи по чл.15, ал.2 от Наредба №1:
2.1. Препис от акт за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издадени от съответния български или чуждестранен компетентен орган.
2.2. Документ, удостоверяващ датата и начина на напускане на страната.
2.3. Справка от регистрите за гражданско състояние от съответната община или кметство относно гражданството на лицето и неговите родители.
2.4. Два броя актуални снимки паспортен формат.
2.5. Официален документ, удостоверяващ промяната на имената, ако има такива, както и официален документ за идентичност на лице с различни имена.
2.6. Фотокопие на документ, удостоверяващ самоличността на заявителя.
2.7. Документ за придобито чуждо гражданство, ако има такова.
2.8. Препис от акт за смърт, ако лицето е починало.
2.9. Документ за внесена държавна такса - по тарифата на Министерство на правосъдието.
Молбата се подава чрез общината по постоянния адрес на лицето или чрез общината по местожителство или постоянния адрес преди напускане на страната.
Когато лицето е починало, молбата се попълва и подписва от наследник, като се вписват данните на починалия.
Когато лицето не е навършило 14-годишна възраст или е поставено под пълно запрещение, молбата се подава от двамата родители или от настойника му. Тя се подава само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права.
Лице от 14- до 18-годишна възраст или поставено под ограничено запрещение подава молбата лично. Молбата се приподписва от двамата родители или попечителя. Тя се приподписва само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права.
При разногласие между родителите, както и при разногласие между непълнолетните и родителите или попечителите им към молбата по ал. 1 се прилага решението, с което районният съд се е произнесъл по спора.
Документите, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията
на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните
публични актове, съставена в Хага на 5.Х.1961 г., по които Р България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се
извършват и заверяват по предвидения ред.
Лицата, живеещи в чужбина, могат да подадат заявлението за установаване на българско гражданство и чрез българските дипломатически и консулски представителства в съответната държава.
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
38. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по образец).
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно.
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер