Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СOO2017-07 Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по информaция и комуникация по проект Договор с изпълнител и приложения за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по информaция и комуникация по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ ...

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 28 Септември 2017г. 15:39ч.

Договор с изпълнител и приложения за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по информaция и комуникация по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.005-0087-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, приоритетна ос № 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ и приоритетна ос  № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване"

Договор с изпълнител и приложения - отвори Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
dogovor_s_prilogenia.zip
SHA-256 Хеш
fe1605bf79247ced2aa6015ac4a60da6322ac62ddb813528342a02096b89f5f2

Сериен номер:7047593b598e9d0d

Издадено:28.09.2017 15:38:46

tsr файл - изтегли;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер