Последни публикации

ВходНаредби
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Наредба за организацията и безопасността на движението на територията на Община Девин 645
2 Наредба за записване, отписване и преместване в общинските детски градини /Приета с Решение № 130 от 26.07.2016 г. на Общински съвет – Девин, по Протокол № 9/ 426
3 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин 5204
4 Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Девин 6057
5 Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред 6253
6 Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от община Девин 1211
7 Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Девин 1308
8 Наредба за рекламната дейност на територията на Община Девин 2158
9 Наредба за преместваемите обекти на територията на Община Девин 3139
10 Наредба за реда за упражняване правата на собственик на Община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала 2111
11 Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Девин 2527
12 Наредба за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на Община Девин 2049
13 Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Девин 2272
14 Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Девин 3179
15 Наредба №3 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост 3404
16 Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Девин 3462
17 Наредба за организацията и безопасността на движението 2910
18 Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода 1485
19 Наредба за управление на общинските пътища 4097
20 Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Девин 1248
21 Наредба за символиката и отличията на Община Девин 3224
22 Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи 2126
23 Наредба за управление на отпадъците на територията на община Девин 1200
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер