Банер

Последни публикации

ВходНаредби
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред 7641
2 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин 6571
3 Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Девин 7858
4 Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Девин 4503
5 Наредба за записване, отписване и преместване в общинските детски градини /Приета с Решение № 130 от 26.07.2016 г. на Общински съвет – Девин, по Протокол № 9/ 1089
6 Наредба за упражняване правата на собственик на община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия 2797
7 Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от община Девин 1775
8 Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Девин 1854
9 Наредба за рекламната дейност на територията на Община Девин 2685
10 Наредба за преместваемите обекти на територията на Община Девин 4178
11 Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Девин 3723
12 Наредба за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на Община Девин 2724
13 Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Девин 2943
14 Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Девин 4220
15 Наредба №3 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост 4786
16 Наредба за организацията и безопасността на движението на територията на Община Девин 1411
17 Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода 2077
18 Наредба за управление на общинските пътища 4975
19 Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Девин 1829
20 Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи 2727
21 Наредба за управление на отпадъците на територията на община Девин 2214
22 Наредба за символиката и отличията на Община Девин 227
23 Наредба за реда за управление на горските територии – общинска собственост при община Девин 233
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер