Последни публикации

ВходНаредби
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред 6582
2 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин 5696
3 Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Девин 6555
4 Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Девин 3743
5 Наредба за записване, отписване и преместване в общинските детски градини /Приета с Решение № 130 от 26.07.2016 г. на Общински съвет – Девин, по Протокол № 9/ 685
6 Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от община Девин 1428
7 Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Девин 1483
8 Наредба за рекламната дейност на територията на Община Девин 2367
9 Наредба за преместваемите обекти на територията на Община Девин 3614
10 Наредба за реда за упражняване правата на собственик на Община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала 2312
11 Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Девин 2907
12 Наредба за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на Община Девин 2312
13 Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Девин 2549
14 Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Девин 3543
15 Наредба №3 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост 3904
16 Наредба за организацията и безопасността на движението на територията на Община Девин 915
17 Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода 1725
18 Наредба за управление на общинските пътища 4412
19 Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Девин 1505
20 Наредба за символиката и отличията на Община Девин 3499
21 Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи 2355
22 Наредба за управление на отпадъците на територията на община Девин 1579
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер