Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Публичен търг с явно наддаване за учредяване на ОПС и отдаване под наем на общински имоти насрочен за 21.09.2017г 337
2 Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени и помещения насрочен за 15.06.2017 год. 737
3 Заповеди за определяне на застроената част от имоти в кв.23 по плана на с.Кестен. 420
4 Публичен оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения-стая №1 с площ 15.5 кв.м. и стая №3 с площ 24 кв.м. на I-ви етаж на Професионална гимназия по електротехника „А.С.Попов“ - гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян 456
5 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 09.02.2017 год. 651
6 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м. 745
7 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен на 27.09.2016 г. 659
8 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м 594
9 Публичен конкурс за отдаване под наем на помещение №10, с площ 33.5 кв.м. и част от коридор с площ 17 кв.м., от II-ри етаж на Дом на културата - гр.Девин 780
10 Публичен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с кадастрален номер 20465.501.493.1.57, по кадастрална карта на гр.Девин 651
11 Протоколи и приложения за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2016г. - 2017г. 735
12 Публичен търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост, насрочен на 10.05.2016г 1089
13 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 17.03.2016г. 974
14 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 07.03.2016г. от 10.00 часа. 1293
15 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 23.02.2016г. 1416
16 Публичен търг за учредяване на право на пристрояване на сграда построена в имот частна общинска собственост в УПИ- ІV 323, кв.14 по ПУП на с.Гьоврен 1061
17 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост, насрочен на 10.11.2015г 1459
18 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти 1735
19 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 2715
20 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински имоти 1616
21 Заповеди за отмяна на обявен търг за имоти от заповед №РД-09-264/31.05.2014 г. 2118
22 Търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени имоти и ОПС за общински имоти 2563
23 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 1903
24 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост 4596
25 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 2493
26 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост в землището на с. Осиково 2768
27 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 5937
28 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени парцели 4447
29 Търг с явно наддаване, за остъпено право на строеж за изграждане на жилища на един етаж и изби 2716
30 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти 3629
31 Конкурс за продажба на общински недвижим имот – “стая на пастира и част от обор І и ІІ-ра клетки до стаята на пастира”, със застроена площ 95 кв.м. в м.”Петковица”, землище с.Беден. 2823
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер