Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Публичен търг с явно наддаване за учредяване на ОПС и отдаване под наем на общински имоти насрочен за 21.09.2017г 143
2 Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени и помещения насрочен за 15.06.2017 год. 463
3 Заповеди за определяне на застроената част от имоти в кв.23 по плана на с.Кестен. 276
4 Публичен оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения-стая №1 с площ 15.5 кв.м. и стая №3 с площ 24 кв.м. на I-ви етаж на Професионална гимназия по електротехника „А.С.Попов“ - гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян 283
5 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 09.02.2017 год. 437
6 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м. 524
7 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен на 27.09.2016 г. 488
8 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м 400
9 Публичен конкурс за отдаване под наем на помещение №10, с площ 33.5 кв.м. и част от коридор с площ 17 кв.м., от II-ри етаж на Дом на културата - гр.Девин 537
10 Публичен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с кадастрален номер 20465.501.493.1.57, по кадастрална карта на гр.Девин 471
11 Протоколи и приложения за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2016г. - 2017г. 577
12 Публичен търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост, насрочен на 10.05.2016г 856
13 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 17.03.2016г. 801
14 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 07.03.2016г. от 10.00 часа. 1034
15 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 23.02.2016г. 1120
16 Публичен търг за учредяване на право на пристрояване на сграда построена в имот частна общинска собственост в УПИ- ІV 323, кв.14 по ПУП на с.Гьоврен 815
17 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост, насрочен на 10.11.2015г 1135
18 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти 1432
19 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 2412
20 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински имоти 1394
21 Заповеди за отмяна на обявен търг за имоти от заповед №РД-09-264/31.05.2014 г. 1842
22 Търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени имоти и ОПС за общински имоти 2233
23 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 1635
24 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост 4191
25 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 2260
26 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост в землището на с. Осиково 2462
27 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 5459
28 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени парцели 4106
29 Търг с явно наддаване, за остъпено право на строеж за изграждане на жилища на един етаж и изби 2551
30 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти 3425
31 Конкурс за продажба на общински недвижим имот – “стая на пастира и част от обор І и ІІ-ра клетки до стаята на пастира”, със застроена площ 95 кв.м. в м.”Петковица”, землище с.Беден. 2608
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер