Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот – помещение за фитнес зала на ул.”Родопи” №20, кв.25, УПИ VIII 129
2 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти насрочен за 26.11.2018 год. 200
3 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот насрочен за 30.10.2018 год. 219
4 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи насрочен за 11.10.2018 год. 411
5 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 12.10.2018 год. 338
6 Заповед за прекратяване на публичен търгс явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост, с идентификатор 20465.504.1030, гр. Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Явор” 208
7 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост с идентификатор 20465.504.1030, насрочен на 23.08.2018 год. 304
8 Публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроено УПИ насрочен за 01.06.2018 год. 364
9 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 31.05.2018 год. 598
10 Публичен търг с явно наддаване за учредяване на ОПС и отдаване под наем на общински имоти насрочен за 21.09.2017г 575
11 Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени и помещения насрочен за 15.06.2017 год. 1117
12 Заповеди за определяне на застроената част от имоти в кв.23 по плана на с.Кестен. 670
13 Публичен оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения-стая №1 с площ 15.5 кв.м. и стая №3 с площ 24 кв.м. на I-ви етаж на Професионална гимназия по електротехника „А.С.Попов“ - гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян 755
14 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 09.02.2017 год. 929
15 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м. 1036
16 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен на 27.09.2016 г. 964
17 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м 865
18 Публичен конкурс за отдаване под наем на помещение №10, с площ 33.5 кв.м. и част от коридор с площ 17 кв.м., от II-ри етаж на Дом на културата - гр.Девин 1129
19 Публичен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с кадастрален номер 20465.501.493.1.57, по кадастрална карта на гр.Девин 913
20 Протоколи и приложения за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2016г. - 2017г. 1006
21 Публичен търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост, насрочен на 10.05.2016г 1446
22 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 17.03.2016г. 1234
23 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 07.03.2016г. от 10.00 часа. 1582
24 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 23.02.2016г. 1817
25 Публичен търг за учредяване на право на пристрояване на сграда построена в имот частна общинска собственост в УПИ- ІV 323, кв.14 по ПУП на с.Гьоврен 1384
26 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост, насрочен на 10.11.2015г 1888
27 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти 1989
28 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 3112
29 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински имоти 1873
30 Заповеди за отмяна на обявен търг за имоти от заповед №РД-09-264/31.05.2014 г. 2586
31 Търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени имоти и ОПС за общински имоти 2997
32 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 2176
33 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост 5013
34 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 2750
35 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост в землището на с. Осиково 3185
36 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 6891
37 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени парцели 4809
38 Търг с явно наддаване, за остъпено право на строеж за изграждане на жилища на един етаж и изби 2972
39 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти 3916
40 Конкурс за продажба на общински недвижим имот – “стая на пастира и част от обор І и ІІ-ра клетки до стаята на пастира”, със застроена площ 95 кв.м. в м.”Петковица”, землище с.Беден. 3073
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер