Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот – помещение за фитнес зала на ул.”Родопи” №20, кв.25, УПИ VIII 52
2 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти насрочен за 26.11.2018 год. 113
3 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот насрочен за 30.10.2018 год. 135
4 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи насрочен за 11.10.2018 год. 283
5 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 12.10.2018 год. 249
6 Заповед за прекратяване на публичен търгс явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост, с идентификатор 20465.504.1030, гр. Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Явор” 156
7 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост с идентификатор 20465.504.1030, насрочен на 23.08.2018 год. 241
8 Публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроено УПИ насрочен за 01.06.2018 год. 302
9 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 31.05.2018 год. 514
10 Публичен търг с явно наддаване за учредяване на ОПС и отдаване под наем на общински имоти насрочен за 21.09.2017г 533
11 Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени и помещения насрочен за 15.06.2017 год. 1041
12 Заповеди за определяне на застроената част от имоти в кв.23 по плана на с.Кестен. 615
13 Публичен оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения-стая №1 с площ 15.5 кв.м. и стая №3 с площ 24 кв.м. на I-ви етаж на Професионална гимназия по електротехника „А.С.Попов“ - гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян 688
14 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 09.02.2017 год. 878
15 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м. 964
16 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен на 27.09.2016 г. 888
17 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м 799
18 Публичен конкурс за отдаване под наем на помещение №10, с площ 33.5 кв.м. и част от коридор с площ 17 кв.м., от II-ри етаж на Дом на културата - гр.Девин 1053
19 Публичен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с кадастрален номер 20465.501.493.1.57, по кадастрална карта на гр.Девин 873
20 Протоколи и приложения за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2016г. - 2017г. 949
21 Публичен търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост, насрочен на 10.05.2016г 1370
22 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 17.03.2016г. 1189
23 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 07.03.2016г. от 10.00 часа. 1544
24 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 23.02.2016г. 1738
25 Публичен търг за учредяване на право на пристрояване на сграда построена в имот частна общинска собственост в УПИ- ІV 323, кв.14 по ПУП на с.Гьоврен 1324
26 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост, насрочен на 10.11.2015г 1809
27 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти 1954
28 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 3057
29 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински имоти 1830
30 Заповеди за отмяна на обявен търг за имоти от заповед №РД-09-264/31.05.2014 г. 2508
31 Търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени имоти и ОПС за общински имоти 2904
32 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 2132
33 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост 4936
34 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 2706
35 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост в землището на с. Осиково 3098
36 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 6663
37 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени парцели 4750
38 Търг с явно наддаване, за остъпено право на строеж за изграждане на жилища на един етаж и изби 2926
39 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти 3871
40 Конкурс за продажба на общински недвижим имот – “стая на пастира и част от обор І и ІІ-ра клетки до стаята на пастира”, със застроена площ 95 кв.м. в м.”Петковица”, землище с.Беден. 3037
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер