Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост с идентификатор 20465.504.1030, насрочен на 23.08.2018 год. 52
2 Публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроено УПИ насрочен за 01.06.2018 год. 177
3 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 31.05.2018 год. 196
4 Публичен търг с явно наддаване за учредяване на ОПС и отдаване под наем на общински имоти насрочен за 21.09.2017г 448
5 Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени и помещения насрочен за 15.06.2017 год. 906
6 Заповеди за определяне на застроената част от имоти в кв.23 по плана на с.Кестен. 530
7 Публичен оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения-стая №1 с площ 15.5 кв.м. и стая №3 с площ 24 кв.м. на I-ви етаж на Професионална гимназия по електротехника „А.С.Попов“ - гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян 568
8 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 09.02.2017 год. 780
9 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м. 870
10 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен на 27.09.2016 г. 788
11 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м 715
12 Публичен конкурс за отдаване под наем на помещение №10, с площ 33.5 кв.м. и част от коридор с площ 17 кв.м., от II-ри етаж на Дом на културата - гр.Девин 923
13 Публичен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с кадастрален номер 20465.501.493.1.57, по кадастрална карта на гр.Девин 771
14 Протоколи и приложения за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2016г. - 2017г. 844
15 Публичен търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост, насрочен на 10.05.2016г 1253
16 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 17.03.2016г. 1094
17 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 07.03.2016г. от 10.00 часа. 1435
18 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 23.02.2016г. 1593
19 Публичен търг за учредяване на право на пристрояване на сграда построена в имот частна общинска собственост в УПИ- ІV 323, кв.14 по ПУП на с.Гьоврен 1216
20 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост, насрочен на 10.11.2015г 1655
21 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти 1860
22 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 2899
23 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински имоти 1731
24 Заповеди за отмяна на обявен търг за имоти от заповед №РД-09-264/31.05.2014 г. 2310
25 Търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени имоти и ОПС за общински имоти 2723
26 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 2038
27 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост 4785
28 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 2620
29 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост в землището на с. Осиково 2920
30 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 6242
31 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени парцели 4608
32 Търг с явно наддаване, за остъпено право на строеж за изграждане на жилища на един етаж и изби 2830
33 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти 3767
34 Конкурс за продажба на общински недвижим имот – “стая на пастира и част от обор І и ІІ-ра клетки до стаята на пастира”, със застроена площ 95 кв.м. в м.”Петковица”, землище с.Беден. 2938
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер