Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот насрочен за 30.10.2018 год. 25
2 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи насрочен за 11.10.2018 год. 151
3 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 12.10.2018 год. 141
4 Заповед за прекратяване на публичен търгс явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост, с идентификатор 20465.504.1030, гр. Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Явор” 94
5 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост с идентификатор 20465.504.1030, насрочен на 23.08.2018 год. 172
6 Публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроено УПИ насрочен за 01.06.2018 год. 238
7 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 31.05.2018 год. 432
8 Публичен търг с явно наддаване за учредяване на ОПС и отдаване под наем на общински имоти насрочен за 21.09.2017г 486
9 Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени и помещения насрочен за 15.06.2017 год. 975
10 Заповеди за определяне на застроената част от имоти в кв.23 по плана на с.Кестен. 568
11 Публичен оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения-стая №1 с площ 15.5 кв.м. и стая №3 с площ 24 кв.м. на I-ви етаж на Професионална гимназия по електротехника „А.С.Попов“ - гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян 602
12 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 09.02.2017 год. 826
13 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м. 906
14 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен на 27.09.2016 г. 828
15 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м 745
16 Публичен конкурс за отдаване под наем на помещение №10, с площ 33.5 кв.м. и част от коридор с площ 17 кв.м., от II-ри етаж на Дом на културата - гр.Девин 978
17 Публичен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с кадастрален номер 20465.501.493.1.57, по кадастрална карта на гр.Девин 809
18 Протоколи и приложения за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2016г. - 2017г. 887
19 Публичен търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост, насрочен на 10.05.2016г 1312
20 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 17.03.2016г. 1132
21 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 07.03.2016г. от 10.00 часа. 1482
22 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 23.02.2016г. 1648
23 Публичен търг за учредяване на право на пристрояване на сграда построена в имот частна общинска собственост в УПИ- ІV 323, кв.14 по ПУП на с.Гьоврен 1274
24 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост, насрочен на 10.11.2015г 1737
25 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти 1900
26 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 2970
27 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински имоти 1777
28 Заповеди за отмяна на обявен търг за имоти от заповед №РД-09-264/31.05.2014 г. 2429
29 Търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени имоти и ОПС за общински имоти 2805
30 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 2088
31 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост 4865
32 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 2660
33 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост в землището на с. Осиково 2988
34 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 6484
35 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени парцели 4681
36 Търг с явно наддаване, за остъпено право на строеж за изграждане на жилища на един етаж и изби 2876
37 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти 3814
38 Конкурс за продажба на общински недвижим имот – “стая на пастира и част от обор І и ІІ-ра клетки до стаята на пастира”, със застроена площ 95 кв.м. в м.”Петковица”, землище с.Беден. 2983
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер