Начало ОБЯВЛЕНИЯ Обявления по устройство на територията
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Стартира изработване на кадастрална карта и регистри за землището на село Грохотно. 707
2 Съобщение за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на с. Грохотно, общ. Девин 622
3 Изменение на Подробния устройствен план – Плана за регулация и застрояване в кв.30 по плана на с.Триград 712
4 Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 20465.501.493, УПИ VIII – За жилищно строителство и магазини в кв. 25 по ПУП на гр. Девин 576
5 Проект за ПУП-ПРЗ за обособяване в кв.2, Беденски бани на нов УПИ ІV-72-база за отдих, както и промяна на уличната регулация от о.т. 20 до о.т.23 по съществуващото на место трасе 1050
6 Проект на ПУП – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 73105.12.59 в м.”Хорлог”, землище с.Триград, община Девин – провеждане на процедура за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. 1227
7 Разрешение за строеж за обект :Подпорна стена укрепваща ул. „Васил Левски”, през о.т. 1629, о.т.1374, о.т. 98, кв.59 и Разрешение за строеж за обект: „ Подпорна стена в УПИ І, кв.75, гр. Девин” 1322
8 Конкурс за учредяване право на строеж в общински УПИ XІ, кв. 155 по ПУП на гр. Девин с площ 240 кв.м. 1547
9 Издадено е разрешение за строеж № 22/01.07.2015 г. от Главният архитект на Община Девин за обект „Пристройка към жилищна сграда”-V категория в УПИ І-271, кв.60, по ПУП на гр.Девин 1298
10 Проект за ПУП-ПРЗ с обхват: ПИ 123012 в м. „Павлово”,с. Брезе 1172
11 Проект на ПУП-ПРЗ с обхват: ПИ с идентификатор 73105.12.108 в м.”Гробето”, землище с.Триград, община Девин 1379
12 Проект на ПУП-ПРЗ за УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІХ, кв.155 по ПУП на гр.Девин 1851
13 Разрешения за изработване на подробни устройствени планове за месец януари и месец февруари 2012 година. 2412
14 Разрешения за изработване на подробни устройствени планове за месец ноември и месец декември 2011 година. 2165
15 Разрешения за изработване на подробни устройствени планове за месец май и месец юни 2011 година. 2110
16 Разрешения за изработване на подробни устройствени планове за месец март и месец април 2011 година. 2255
17 Разрешения за изработване на подробни устройствени планове за месец февруари 2011 година. 2270
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер