Начало
Банер
Банер

Последни публикации

Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот – помещение за фитнес зала на ул.”Родопи” №20, кв.25, УПИ VIII 277
2 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти насрочен за 26.11.2018 год. 307
3 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот насрочен за 30.10.2018 год. 329
4 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи насрочен за 11.10.2018 год. 545
5 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 12.10.2018 год. 469
6 Заповед за прекратяване на публичен търгс явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост, с идентификатор 20465.504.1030, гр. Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Явор” 298
7 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост с идентификатор 20465.504.1030, насрочен на 23.08.2018 год. 395
8 Публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроено УПИ насрочен за 01.06.2018 год. 443
9 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 31.05.2018 год. 732
10 Публичен търг с явно наддаване за учредяване на ОПС и отдаване под наем на общински имоти насрочен за 21.09.2017г 665
11 Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени и помещения насрочен за 15.06.2017 год. 1273
12 Заповеди за определяне на застроената част от имоти в кв.23 по плана на с.Кестен. 796
13 Публичен оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения-стая №1 с площ 15.5 кв.м. и стая №3 с площ 24 кв.м. на I-ви етаж на Професионална гимназия по електротехника „А.С.Попов“ - гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян 868
14 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 09.02.2017 год. 1027
15 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м. 1147
16 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен на 27.09.2016 г. 1085
17 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м 972
18 Публичен конкурс за отдаване под наем на помещение №10, с площ 33.5 кв.м. и част от коридор с площ 17 кв.м., от II-ри етаж на Дом на културата - гр.Девин 1281
19 Публичен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с кадастрален номер 20465.501.493.1.57, по кадастрална карта на гр.Девин 1019
20 Протоколи и приложения за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2016г. - 2017г. 1081
21 Публичен търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост, насрочен на 10.05.2016г 1562
22 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 17.03.2016г. 1323
23 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 07.03.2016г. от 10.00 часа. 1646
24 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 23.02.2016г. 1967
25 Публичен търг за учредяване на право на пристрояване на сграда построена в имот частна общинска собственост в УПИ- ІV 323, кв.14 по ПУП на с.Гьоврен 1474
26 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост, насрочен на 10.11.2015г 2016
27 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти 2079
28 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 3271
29 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински имоти 1928
30 Заповеди за отмяна на обявен търг за имоти от заповед №РД-09-264/31.05.2014 г. 2767
31 Търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени имоти и ОПС за общински имоти 3180
32 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 2250
33 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост 5202
34 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 2811
35 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост в землището на с. Осиково 3349
36 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 7213
37 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени парцели 4953
38 Търг с явно наддаване, за остъпено право на строеж за изграждане на жилища на един етаж и изби 3052
39 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти 4020
40 Конкурс за продажба на общински недвижим имот – “стая на пастира и част от обор І и ІІ-ра клетки до стаята на пастира”, със застроена площ 95 кв.м. в м.”Петковица”, землище с.Беден. 3141
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер