Начало
Банер
Банер

Последни публикации

Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот насрочен за 29.07.2019 год. 101
2 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи насрочен за 05.07.2019 год. 135
3 Заповед за отлагане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 17.06.2019 год. и обявяване на следваща дата за провеждане на същия търг на 28.06.2019г. 150
4 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 17.06.2019 год. 171
5 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот – помещение за фитнес зала на ул.”Родопи” №20, кв.25, УПИ VIII 378
6 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти насрочен за 26.11.2018 год. 380
7 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот насрочен за 30.10.2018 год. 397
8 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи насрочен за 11.10.2018 год. 671
9 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 12.10.2018 год. 569
10 Заповед за прекратяване на публичен търгс явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост, с идентификатор 20465.504.1030, гр. Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Явор” 359
11 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост с идентификатор 20465.504.1030, насрочен на 23.08.2018 год. 451
12 Публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроено УПИ насрочен за 01.06.2018 год. 517
13 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 31.05.2018 год. 814
14 Публичен търг с явно наддаване за учредяване на ОПС и отдаване под наем на общински имоти насрочен за 21.09.2017г 749
15 Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени и помещения насрочен за 15.06.2017 год. 1376
16 Заповеди за определяне на застроената част от имоти в кв.23 по плана на с.Кестен. 909
17 Публичен оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения-стая №1 с площ 15.5 кв.м. и стая №3 с площ 24 кв.м. на I-ви етаж на Професионална гимназия по електротехника „А.С.Попов“ - гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян 964
18 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 09.02.2017 год. 1091
19 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м. 1244
20 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен на 27.09.2016 г. 1155
21 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м 1039
22 Публичен конкурс за отдаване под наем на помещение №10, с площ 33.5 кв.м. и част от коридор с площ 17 кв.м., от II-ри етаж на Дом на културата - гр.Девин 1387
23 Публичен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с кадастрален номер 20465.501.493.1.57, по кадастрална карта на гр.Девин 1073
24 Протоколи и приложения за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2016г. - 2017г. 1129
25 Публичен търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост, насрочен на 10.05.2016г 1641
26 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 17.03.2016г. 1373
27 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 07.03.2016г. от 10.00 часа. 1692
28 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 23.02.2016г. 2064
29 Публичен търг за учредяване на право на пристрояване на сграда построена в имот частна общинска собственост в УПИ- ІV 323, кв.14 по ПУП на с.Гьоврен 1548
30 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост, насрочен на 10.11.2015г 2115
31 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти 2131
32 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 3378
33 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински имоти 1971
34 Заповеди за отмяна на обявен търг за имоти от заповед №РД-09-264/31.05.2014 г. 2918
35 Търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени имоти и ОПС за общински имоти 3307
36 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 2301
37 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост 5336
38 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 2888
39 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост в землището на с. Осиково 3462
40 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 7439
41 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени парцели 5054
42 Търг с явно наддаване, за остъпено право на строеж за изграждане на жилища на един етаж и изби 3116
43 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти 4086
44 Конкурс за продажба на общински недвижим имот – “стая на пастира и част от обор І и ІІ-ра клетки до стаята на пастира”, със застроена площ 95 кв.м. в м.”Петковица”, землище с.Беден. 3192
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер