Начало
Банер
Банер

Последни публикации

Проекти на нормативни актове
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 115
2 Проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Девин 97
3 Справка за постъпилите предложения и становища по Проекта на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Девин 70
4 Покана за обществени консултации по проект за Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Девин 128
5 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 132
6 Проект на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Девин 171
7 Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 302
8 Съобщение за постъпили предложения към Проект на План - сметка на разходите за събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, и определяне на размера на такса битови отпадъци за 2019 г. 180
9 Проект на План - сметка на разходите за събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, и определяне на размера на такса битови отпадъци на територията на община Девин за 2019г. 365
10 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник 241
11 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин 246
12 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин 259
13 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на НАРЕДБА за упражняване правата на собственик на община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия 183
14 Проект на Процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник 354
15 Проект на Наредба за упражняване правата на собственик на община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия 277
16 Проект на допълнение към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги – месечни такси в ЦПЛР-Ученическо общежитие „Васил Левски”, гр. Девин 406
17 Проект на Система за прием в първи клас на общинските училища на територията на град Девин 385
18 Съобщение за постъпили предложения към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Девин 346
19 Съобщение за постъпили предложения към Проект на Правилник за организацията и дейността на на Общински съвет Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 397
20 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Девин 546
21 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин 549
22 Проект на Правилник за организацията и дейността на на Общински съвет Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 554
23 Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин 495
24 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 735
25 Съобщение за постъпили предложения към проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин 736
26 Проект на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Девин 839
27 Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин 703
28 Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението на територията на община Девин и Мотиви за нейното изменение 713
29 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин 989
30 Проект на наредба за регистъра на общински детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Девин 1235
31 Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Девин 1435
32 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин 1350
33 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Девин 1182
34 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 1465
35 Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Община Девин 1339
36 Проект на наредба за записване, отписване и преместване в детските градини на територията на община Девин 1567
37 Предложение за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация 1791
38 Проект за Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община Девин 1642
39 Предложение за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението на територията на община Девин 2304
40 Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин в частта Тарифа за размера на местните такси и цени на услуги и права, предоставяни от община Девин 2138
41 Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин 3314
42 Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 2373
43 Предложение за приемане на Наредба за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета /публикувано на 14.11.2013 г./ 2666
44 Предложение за приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповед за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Девин /публикувано на 04.11.2013 г./ 2312
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер