Начало
Банер

Последни публикации

Проекти на нормативни актове
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Девин 60
2 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проектa на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин 50
3 Справка за постъпилите предложения относно Проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 75
4 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин 104
5 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Девин 347
6 Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 195
7 Проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Девин 183
8 Справка за постъпилите предложения и становища по Проекта на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Девин 142
9 Покана за обществени консултации по проект за Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Девин 210
10 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 277
11 Проект на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Девин 256
12 Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 412
13 Съобщение за постъпили предложения към Проект на План - сметка на разходите за събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, и определяне на размера на такса битови отпадъци за 2019 г. 226
14 Проект на План - сметка на разходите за събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, и определяне на размера на такса битови отпадъци на територията на община Девин за 2019г. 489
15 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник 325
16 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин 293
17 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин 346
18 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на НАРЕДБА за упражняване правата на собственик на община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия 207
19 Проект на Процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник 469
20 Проект на Наредба за упражняване правата на собственик на община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия 347
21 Проект на допълнение към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги – месечни такси в ЦПЛР-Ученическо общежитие „Васил Левски”, гр. Девин 480
22 Проект на Система за прием в първи клас на общинските училища на територията на град Девин 486
23 Съобщение за постъпили предложения към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Девин 398
24 Съобщение за постъпили предложения към Проект на Правилник за организацията и дейността на на Общински съвет Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 456
25 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Девин 616
26 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин 614
27 Проект на Правилник за организацията и дейността на на Общински съвет Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 640
28 Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин 557
29 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 823
30 Съобщение за постъпили предложения към проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин 824
31 Проект на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Девин 879
32 Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин 767
33 Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението на територията на община Девин и Мотиви за нейното изменение 787
34 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин 1051
35 Проект на наредба за регистъра на общински детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Девин 1309
36 Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Девин 1487
37 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин 1397
38 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Девин 1239
39 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 1590
40 Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Община Девин 1400
41 Проект на наредба за записване, отписване и преместване в детските градини на територията на община Девин 1638
42 Предложение за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация 1838
43 Проект за Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община Девин 1668
44 Предложение за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението на територията на община Девин 2356
45 Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин в частта Тарифа за размера на местните такси и цени на услуги и права, предоставяни от община Девин 2206
46 Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин 3391
47 Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 2440
48 Предложение за приемане на Наредба за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета /публикувано на 14.11.2013 г./ 2753
49 Предложение за приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповед за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Девин /публикувано на 04.11.2013 г./ 2343
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер