Начало ОБЯВЛЕНИЯ Заповеди за прекратяване на категоризация Заповед за прекратяване на категоризация на обект Самостоятелни стаи ”Мама Зарка” с адрес: с.Триград
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

З А П О В Е Д

РД-09-439

гр.Девин, 01.10.2015 г.

 

 

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.137, ал.1, т.2 от Закона за туризма и Протокол10 от 01.10.2015год.на Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти

 

 

П Р Е К Р А Т Я В А М

категория една звезда на:

Обект Самостоятелни стаи ”Мама Зарка” с адрес: с.Триград, във връзка с подадено заявление в община Девин с вх.№94В-330-2/ 11.09.2015г, по искане на собственика на обекта Велин Демиров Хаджийски.

Препис от настоящата заповед да се връчи на главен специалист „Туризъм, защита на потребителя, проекти и програми” при Общинска администрация за контрол и на лицето за сведение.

Заповедта подлежи на обжалване чрез Кмета на Община Девин пред областен управител гр.Смолян или Административен съд гр.Смолян в 14-дневен срок от съобщението.

На основание чл.137, ал.5 от Закона за туризма настоящата заповед да бъде публикувана на сайта на Община Девин www.devin.bg.

 

 

ГЕОРГИ СЕРАФИМОВ

ЗА Кмет на община Девин

съгл.Заповед за заместване № РД-09-409/18.09.2015г.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер