Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 26.11.2015 година /четвъртък/ от 09.30 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка с вх. № ДЗО - 137 от 19.11.2015 г. относно: Приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Докладва: Руси Чаушев

Председател на Общински съвет – Девин

 

2. Докладна записка с вх. № ДЗО - 144 от 20.11.2015 г. относно: Избор на зам. Председател/и на Общински съвет.

Докладва: Руси Чаушев

Председател на Общински съвет – Девин

 

3. Докладна записка с вх. № ДЗО – 138 от 19.11.2015 г. относно: Избиране на членове на постоянните комисии и техните председатели.

Докладва: Руси Чаушев

Председател на Общински съвет - Девин

 

4. Докладна записка с вх. № ДЗО - 139 от 19.11.2015 г. относно:Определяне на представител от Общински съвет – Девин в Общото събрание на НСОРБ.

Докладва: Руси Чаушев

Председател на Общински съвет - Девин

 

5. Докладна записка с вх. № ДЗО - 140 от 19.11.2015 г. относно:Определяне на представител от Общински съвет – Девин в Общото събрание на Асоциация на родопските общини.

Докладва: Руси Чаушев

Председател на Общински съвет - Девин

 

6. Докладна записка с вх. № ДЗО - 141 от 19.11.2015 г. относно:Определяне на представител от Общински съвет – Девин за член на Областен съвет за развитие.

Докладва: Руси Чаушев

Председател на Общински съвет - Девин

 

7. Докладна записка с вх. № ДЗО - 143 от 19.11.2015 г. относно:Определяне на нов представител на Община Девин в Общото събрание и Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна рибарска група „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: Батак – Девин - Доспат”.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

8. Докладна записка с вх. № ДЗО - 142 от 19.11.2015 г. относно:Определяне продължителността на работното време на председателя на Общински съвет – Девин.

Докладва: Венета Тодорова

Общински съветник

 

9. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

РУСИ ЧАУШЕВ

 

Председател на Общински съвет – Девин

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер