Начало ОБЯВЛЕНИЯ Общински гори Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на Община Девин насрочен на 18.12.2015 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
      

   ОБЩИНА ДЕВИН

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-09-595 / 07.12.2015 г.

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл. 50, т. 4от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график от Кмета на Община Девин.

                                                                

О Т К Р И В А М:

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на коренпо обособени обекти от горски територии общинска собственост ,в териториалния обхват на Община Девин, гр. Девин, при следните условия:

1.Продавач: Община Девин, с адрес:4800 гр.Девин, ул. „Дружба” №1, ЕИК 000614895,

тел. 03041/2174, факс. 03041/2661, е-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. ;

2. Определям размера на гаранцията за участие за обектите, както следва:

         - за обект № 1601 – 14747.00лв. /четиринадесет хиляди седемстотин и четиридесет и седем лева /;

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ОБЩИНА ДЕВИН – IBAN: BG 79 IABG 7491 3301 5166 03, BIC KOД: IABGBGSF, Търговска банка ” ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” клон гр.Смолян офис гр.Девин.

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, за който са внася.

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 16.12.2015 г.,а за повторна дата до 15:00 часа на 21.12.2015 г

3. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НАСТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.

4. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен за следните обекти:

           –   обект № 1601 с подотдели 180 „В”; 180 „С” ;181 „Б”;

Начална цена:

        За обект № 1601294940,00 лв. /двеста деветдесет и четири хиляди, деветстотин и четиридесет лева / без ДДС;

Обект №

Отдели

подотдели

Дървесен

вид

Прогнозно

Количество дървесина,

пл.куб. м

Начална цена в лева без ДДС

Гаранция за участие,

лв.

Размер на стъпката за наддаване в лева без ДДС

1601

180 „В”;180 „С” ; 181 „Б”

Смърч,

Бял бор

4505

294940,00

14747,00

2949,00

5. Време, начин и условия за извършване оглед на обектите:

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва:

Всеки работен ден от 10.12.2015г. до 16.12.2015. от 09:00 часа до 16:00 часа, а за повторна дата от 09:00 часа до 15:00 часа на 21.12.2015г., след като кандидата представи документ за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на служител на ОБЩИНА ДЕВИН-упражняващ лесовъдска практика.

Разходите за огледа на Обекта са за сметка на кандидата.

6. Сроковете на изпълнение на дейностите в Обект 1601 са както следва:

           За Обект № 1601 с подотдели 180 „В”; 180 „С” ; 181 „Б”;

Срок за сеч – до 10.12.2016 г.

Срок за извоз до временен склад – до 15.12.2016 г.

Срок за транспортиране от временен склад – до 20.12.2016 г.

Краен срок на договора – до 20.12.2016 г.

Началните срокове за сеч и извоз се определят при подписване на договора.

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга – Обект № 1601 с подотдели 180 „В”; 180 „С” ; 181 „Б”; – горска територия – Общинска собственост в обхвата на Община Девин – гр.Девин ,в землището на с.Лясково.

8. Условия за допускане на кандидатите до участие:

8.1.Кандидат Купувача,трябва да представи всички документи определени в „Наредбата”,настоящата Заповед и Тръжната документация.

8.2.Кандидат Купувача,трябва да отговаря на всички изискванията и условия определени в „Наредбата”,настоящата Заповед и Тръжната документация,като представя доказателства под формата на документи.

9. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора.

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от достигната цена на обекта. Гаранцията за изпълнение се представя като:

- парична сума, внесена по сметка на продавачаОБЩИНА ДЕВИН – IBAN: BG 79 IABG 7491 3301 5166 03, BIC KOД: IABGBGSF, Търговска банка ” ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” клон гр.Смолян офис гр.Девин.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и заплащането на неустойки се уреждат в договора.

10. Срокът на валидност на офертите – 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от датата на получаване на офертата в деловодството.

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга за отделните обекти, както следва:

За обект № 1601 – 2949,00 /две хиляди деветстотин четиридесет и девет лева/ лева без ДДС.

12. Условия за плащане на цената:

12.1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина и съгласно Проекта на Договор.

12.2. Всички следващи вноски се превеждат авансово преди подписването на приемателно –предавателен протокол,като издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното количество дървесина се извършва до изчерпване на съответната авансова вноска и съгласно сключения Договор за Обект 1601.

12.3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол за съответното количество дървесина КУПУВАЧЪТ трябва да има преведена по посочена от ОБЩИНА ДЕВИН банкова сметка, Авансова вноска ,съгласно сключения Договор за Обект 1601.

13. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в търга:

- комплект от тръжните документи се получава от деловодството на ОБЩИНА ДЕВИН на адрес: гр.Девин, ул. „Дружба” №1, всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00 часа от 10.12.2015г. до 16.12.2015г. ,а за повторна дата от 08:00 часа до 15:00 часа на 21.12.2015г, срещу заплащане на цена от 30 (тридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на ОБЩИНА ДЕВИН.

14. Място, ден и час за провеждане на първия и повторния търг .

а )първа датаза провеждане на явния търг е от 09:30 часа на 18.12.2015 г., в административната сграда на ОБЩИНА ДЕВИН

б)     втора датаза провеждане на явния търг е от 09:30 часа на 22.12.2015 г., в административната сграда на ОБЩИНА ДЕВИН .

15. Срок за подаване на документите за участие:

а)     първа дата

Офертите се подават в деловодството на ОБЩИНА ДЕВИН на адрес: гр.Девин, ул. „Дружба” №1 всеки работен ден от 8:00 до12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, от 10.12.2015г. до 16.12.2015 г.

б)     втора дата

от 8:00 до12:00 часа и от 13:00 до 15:00 часа на 21.12.2015г.

16.Допълнителни изисквания към Купувача.

Кандидат купувачите да са търговци със седалище и адрес на управление на територията на Община Девин и да са вписани в публичния регистър по чл.241 от Закона за горите за добив на дървесина и да притежават Удостоверение за регистрация,както и да имат регистриран обект по чл.206 от Закона за горите на територията на Община Девин и да са изявили желание за ползване на дървесина от общински горски територии до 01.10.2015г,като представят документи удостоверяващи горното.

16.1. Изисквания към кандидатите за техническите възможности за изпълнение на горскостопанските дейности в Обект № 1601 с подотдели 180 „В”;180 „С”;181 „Б”

  • Да има най - малко 10 (десет) броя бензиномоторни триона /БМТ/, от които осем собствени, а другите наети.
  • Да има най - малко 12 (дванадесет) работници, които да са назначени на постоянни трудови договори и те да са сключени до датата на издаване на настоящата Заповед. Поне 6 /шестима/ от работниците трябва да притежават документ за правоспособност за работа с БМТ, съгласно чл. 230, ал. 3 от ЗГ.Копия от съответните свидетелства за правоспособност за работа с механизираната техника се прилагат към изискуемите документи.
  • Да има най - малко 10 броя (десет) коне, собствени или наети,като се представят заверени копия на паспортите им.
  • Да има поне един електропастир – представя се първичен счетоводен документ или извлечение от счетоводните книги за наличие на такъв..
  • Най-малко трима от работниците да притежава документ за управление на съответната категория МПС /горска техника/, съгласно чл. 230, ал. 3 от ЗГ.Копия от съответните свидетелства за правоспособност за работа с механизираната техника се прилагат към изискуемите документи.
  • Да има специализирана горска техника – най-малко 3 /три/ броя за извоз на дървесината, два броя да са собствени а другите наети.
  • Да има регистриран обект по чл.206 от ЗГ,на територията на Община Девин – представя се Удостоверение за регистрация –заверено копие.
  • Да има гатер банциг регистриран по ЗРКЗГТ,като се представят документи за регистрация и преминат технически преглед.

Забележка: ПРЕДСТАВЕНАТА СОБСТВЕНА/НАЕТА ТЕХНИКА СЛЕДВА ДА Е РЕГИСТРИРАНА ПО РЕДА НА ЗРКЗГТ И ДА Е ПРЕМИНАЛА ПРЕГЛЕДИ ПРЕД КТИ ЗА 2015/2016 г., в зависимост от датата/месеца, в който следва да се извърши прегледа.

За горните да се представят доказателства под формата на документи издадени от компетентен орган.

17. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат в процедурата има право да представи само едно предложение за конкретния обект.

18. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители.

19. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на ОБЩИНА ДЕВИН.

20. Да се публикува на интернет страницата на ОБЩИНА ДЕВИН и документацията за участие в търга с явно наддаване.

21. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с явно наддаване.

22. Определям лице за контакт: инж. Светослав Павлов – Ръководител на Общинска горска структура при Община Девин, тел.: 0887 731 031.

23. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде представен протокол за утвърждаване.

24. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Секретаря на Община Девин.

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

                   КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

 

 

 

Тръжни документи за участие - изтегли;

                                             

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер