Начало ОБЯВЛЕНИЯ Заповеди за прекратяване на категоризация Заповед за прекратяване категорията на туристически обект - Самостоятелни стаи "Триградска река" с адрес: с.Триград
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

З А П О В Е Д

РД-09-593

гр.Девин, 04.12. 2015 г.

 

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.137, ал.1, т.2 от Закона за туризма и Протокол№15 от 02.12.2015 год.на Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти

 

П Р Е К Р А Т Я В А М

категория една звезда на:

 

Обект Самостоятелни стаи ”Триградска река” с адрес: с.Триград, във връзка с подадено заявление в община Девин с вх.№94Н-274-9/ 05.11.2015г, по искане на собственика на обекта Недко Асенов Кусовлев.

Препис от настоящата заповед да се връчи на главен специалист „Туризъм, защита на потребителя, проекти и програми” при Общинска администрация за контрол и на лицето за сведение.

Заповедта подлежи на обжалване чрез Кмета на Община Девин пред областен управител гр.Смолян или Административен съд гр.Смолян в 14-дневен срок от съобщението.

На основание чл.137, ал.5 от Закона за туризма настоящата заповед да бъде публикувана на сайта на Община Девин www.devin.bg.

 

 

красимир даскалов

Кмет на община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер