Начало ОБЯВЛЕНИЯ Общински гори Прекратяване на процедурата за продажба на стояща дървесина на корен по обособени обекти от горски територии общинска собственост в териториалния обхват на Община Девин, открита със заповед № РД-09-595/07.12.2015 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

З  А  П  О  В  Е  Д

 №РД-09-609/14.12.2015 г.

 

 

Със заповед № РД-09-595/07.12.2015 г. на основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл. 50, т. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  е открита процедура за продажба на стояща дървесина  на корен по обособени обекти от горски територии общинска собственост в териториалния обхват на Община Девин чрез търг с явно наддаване.

При откриването на процедурата  са установени нарушения, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена, във връзка с горното на основание чл. 64, ал. 1, т. 6 от  Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА

 

П Р Е К Р А Т Я В А М:

 

         I.Процедура за продажба на стояща дървесина на корен по обособени обекти от горски територии общинска собственост в териториалния обхват на Община Девин, открита със заповед № РД-09-595/07.12.2015 г.

       II. Мотиви за прекратяване: При откриването на търга са установени нарушения, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията,  а именно поставени са  условия, които ограничават    кандидатите за участие в търга.

         III. Внесените суми за закупуване на документи за участие да се освободят в  срок от 3 работни дни.

IV.Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда и в сроковете предвидени в АПК.

       V.Препис на настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение и да бъде публикувана на официалния сайт на Община Девин – www.devin.bg

Красимир Даскалов

Кмет на община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер