Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти Обявление за подбор на на двама социални работници, предоставящи услугата „Приемна грижа” в община Девин.
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 17 Декември 2015г. 17:41ч.

О б я в л е н и е

 

 

Oбщина Девин, в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015”, ОП РЧР 2014 – 2020 година, ще осъществи подбор на двама социални работници, предоставящи услугата „Приемна грижа” в община Девин.

І. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК

            Основни функции:

 1. Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето и в т.ч. услугата “Приемна грижа”.
 2. Познава подробно всички дейности, свързани с услугата ”Приемна грижа”и ги прилага в работата с приемните семейства.
 3. Участва в разработването на план за ползване на услугата “Приемна грижа”.
 4. Консултира приемните родители, в зависимост от техните потребности.
 5. Предоставя подкрепящи услуги – обучения на кандидати за приемни родители, супервизия, семейна конференция и групи за самопомощ.
 6. Работи в тясно сътрудничество с отдел ”Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане” обслужващ територията на съответната община.
 7. Поддържа връзка с други организации и институции, касаещи проблемите и потребностите на приемните родители и децата настанени в приемни семейства.
 8. Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма ”Развитие на човешки ресурси” 2014-2020 г.
 9. Участва в организираните обучения от екипа за организация и управление на проекта.
 10. Участва при провеждане на екипни срещи.
 11. Спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна. Не разпространява лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им.
 12. Познава и спазва етичния кодекс на работещите с деца.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Висше образование – завършена образователна степен Бакалавър в сферата на хуманитарните дейности.
 2. Професионален опит -не е необходим. Опит в сферата на хуманитарните дейности, социална работа, психология, терапия и / или услуги и мотивация за работа с деца и семейства са предимство.
 3. Опит при изпълнение на други проекти – предимство.

Специфични изисквания:

 1. Компютърна грамотност - MicrosoftWord, MicrosoftExcel, Internet.
 2. Опит при работа в екип.

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор, по чл.67, ал.1 съобразен с изискванията на българското законодателство и Кодекса на труда, с място на работа Община Девин. Възнагражденията се осигуряват по проект „Приеми ме 2015” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015”, ОП РЧР 2014 – 2020 година. Минимална основна месечна заплата 600 лв.

ІI. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

 • Писмено заявление за кандидатстване по образец.
 • Автобиография по образец.
 • Декларация по образец.
 • Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда по образец.
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

     Образците на документи могат да бъдат изтеглени от ТУК - изтегли;

 

               2. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, в община Девин – гр.Девин, ул. ,,Дружба'' №1 - Деловодство, в срок до 07.01.2016 г. включително. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Девин, в която участва представител на Дирекция “Социално подпомагане”.

               3. Подборът протича в два етапа:

 • Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания.
 • Интервю в 3 (три) дневен срок след проверката на съответствията на представените документи.

            До по – нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю  кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Девин и на информационното табло в сградата на общината.

Интервюто се провежда от комисия и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в 3 (три) дневен срок от провеждането на интервюто.

Кметът на община Девин сключва трудов договор с класираните кандидати.

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер