Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти От 1 януари 2016 г. стартира изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

 

ОБЩИНА ДЕВИН  

 

Проект

 „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” Договор № BG05M9OP001-2.002 -0102-С001 Процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Община Девин уведомява всички заинтересовани страни, че от 1 януари 2016 г. стартира изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”, Договор №BG05M9OP001-2.002 -0102-С001 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 499 910.00 лв.,а продължителността на проекта е 20 месеца. Предвидените по проекта дейности включват предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги, както и психологическо консултиране и подкрепа чрез персонал на Център за услуги в домашна среда - гр. Девин. Услугите ще се предоставят в рамките на 18 месеца.

Общата цел на проекта е подобряване качеството на живот и достъпа до социални и здравни услуги на лица с увреждания и лица над 65 години в невъзможност от самообслужване.

Приемът на документи за кандидатстване по проекта се предвижда да бъде осъществен на два етапа: I етап – при стартиране на проекта, в рамките на 10 работни дни през периода от 11.01.2016 г. – 22.01.2016 г. и II етап – последния месец от срока за предоставяне на услугата „Личен асистент” по проект „Нови възможности за грижа”, схема за безвъзмездна финансова помощ „Нови алтернативи”.

За предоставяне на услугите се предвижда наемане на следния персонал към Центъра за услуги в домашна среда: 1 психолог; 1 медицинска сестра; 75 души персонал за предоставяне на услуги в домашна среда, в т.ч.: 50 лица на първия етап /25 лични асистента с трудова заетост от 4 часа; 22 домашни помощника с трудова заетост от 4 часа; 3 домашни помощника с трудова заетост от 6 часа/ и 25 лица от втория етап – лични асистенти с трудова заетост от 4 часа.

За лични асистенти и домашни помощници по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване и са:

- безработни лица;

- неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране-в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Заявления от кандидат-потребителите на услугите „Личен асистент” и „Домашен помощник” ще се приемат в офиса на проекта в Общинска администрация – Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, етаж II, стая №9 от 11.01.2016 г. до 22.01.2016 г. включително, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Към заявлението по образец се прилагат следните документи:

 • информация – по образец, приложение №1А
 • документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);
 • документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
 • експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);
 • удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
 • заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие).
 • Документ за самоличност /за справка/;
 • Автобиография;
 • Документи за придобита образователна степен и съотносима за длъжността „личен асистент” или „домашен помощник” квалификация;
 • Служебна бележка от Дирекция „Бюро по труда” за това, че лицето е безработно;
 • Служебна бележка от учебно заведение /ако кандидатът учи/;
 • Пенсионно разпореждане /само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст/;
 • Копие от удостоверение за преминато обучение за „личен асистент” или „домашен помощник” /в случай на преминато такова/.

Образци на документи за кандидатите като потребители на услугата по проекта маже да изтеглите от ТУК- изтегли;

Кандидатите за потребители вписват в заявлението си и предпочитанията си за конкретен домашен помощник/личен асистент, който желаят да ги обгрижва.

В рамките на проекта ще се извърши оценка на потребностите на подалите заявления лица, в т.ч. деца с увреждания и лица над 65 години в невъзможност от самообслужване, въз основа на която ще се формира индивидуален бюджет за ползване на услугата и ще се извърши подбор на най-нуждаещите се потребители. Индивидуалните оценки на потребностите на кандидат-потребителите ще се извърши в дома им от екип от специалисти – лекар, психолог и социален работник, наети от община Девин.

Лицата, които желаят да бъдат личен асистент или домашен помощник подават заявление в община Девин в същия срок - в офиса на проекта в Общинска администрация – Девин, етаж II, стая №9 от 11.01.2016 г. до 22.01.2016 г. включително, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Кандидатите вписват в заявлението си и предпочитанията си за работа с конкретен потребител или потребители.

Към заявлението /по образец/ се прилагат следните документи:

-  Документ за самоличност /за справка/;

-  Автобиография;

- Документи за придобита образователна степен и съотносима за длъжността „личен асистент” или „домашен помощник” квалификация;

-  Служебна бележка от Дирекция „Бюро по труда” за това, че лицето е безработно;

-  Служебна бележка от учебно заведение /ако кандидатът учи/;

- Пенсионно разпореждане /само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст/;

-  Копие от удостоверение за преминато обучение за „личен асистент” или „домашен помощник” /в случай на преминато такова/.

Образци на документи за кандидатите за работа може да изтеглите от ТУК- изтегли;

След подаване и разглеждане на заявленията за кандидатстване за работа на длъжност“Домашен помощник“ и „Личен асистент” по проекта,  с допустимите кандидати ще бъде проведено събеседване и ще бъде извършено оценяване и класиране.

 Мястото и графикът за провеждане на събеседването ще бъдат обявени на информационното табло в сградата на Общинска администрация - Девин, както и на електронната страница на Община Девин, в раздел “Обявления“ / „Финансирани проекти”.

 

ВАЖНО! Лицата, които ползват услугата „Личен асистент“ по проект „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА“ ще могат да кандидатстват за услугата по този проект след 01.03.2016 г., когато ще има втори етап за прием на заявления и ново класиране на кандидат-потребителите.

 

 

 

 

www.eufunds.bg

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа

 

на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,

 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер