Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 28.01.2016 година /четвъртък/ от 09.30 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка с вх. № ДЗО - 159 от 04.12.2015 г. относно: Приемане на механизъм по критерии и показатели за разпределение на държавната субсидия за нерентабилните междуселищни пътнически превози между превозвачите на територията на община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

2. Докладна записка с вх. № ДЗО - 171 от 16.12.2015 г. относно: ПУП - ПРЗ за имот пл. №72 в кв. 2, м. Беденски бани, община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

3. Докладна записка с вх. № ДЗО – 172 от 16.12.2015 г. относно:Одобряване на ПУП - ПУР на с. Водни пад и обособяване на квартали, община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

4. Докладна записка с вх. № ДЗО - 178 от 22.12.2015 г. относно: Даване на съгласие за кандидатстване на община Девин с проектно предложение пред Министерство на труда и социалната политика, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 "Услуги за ранно детско развитие" на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

5. Докладна записка с вх. № ДЗО – 179 от 23.12.2015 г. относно: Предложе-ние за изменение и допълнение към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

6. Докладна записка с вх. № ДЗО - 1 от 07.01.2016 г. относно:Изменение в Правилника за организацията и дейността на ОбС - Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация..

Докладва: Председател на ОбС - Девин

7. Докладна записка с вх. № ДЗО – 2 от 08.01.2016 г. относно: Отдаване под наем на Асен Сергеев Диев от с. Лясково община Девин на земеделска земя от ОПФ - имот с кадастрален № 011468 намиращ се в землището на с. Лясково.

Докладва: Кмет на Община Девин

8. Докладна записка с вх. № ДЗО - 3 от 11.01.2016 г. относно: Приемане на бюджета на община Девин за 2016 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

9. Докладна записка с вх. № ДЗО - 4 от 11.01.2016 г. относно:Изменение на Правилника за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

10 Докладна записка с вх. № ДЗО - 5 от 12.01.2016 г. относно: Разпореждане с общински имоти.

Докладва: Кмет на Община Девин

11. Докладна записка с вх. № ДЗО - 6 от 12.01.2016 г. относно: Разпореждане с общински имоти.

Докладва: Кмет на Община Девин

12. Докладна записка с вх. № ДЗО -7 от 12.01.2016 г. относно: Придобиване на имоти.

Докладва: Кмет на Община Девин

13. Докладна записка с вх. № ДЗО - 8 от 12.01.2016 г. относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Наблюдателната комисия към ОбС - Девин.

Докладва: Дияна Чаушева – общ. съветник

14. Докладна записка с вх. № ДЗО - 10 от 14.01.2016 г. относно: Управление на общински имот.

Докладва: Кмет на Община Девин

15. Докладна записка с вх. № ДЗО - 12 от 18.01.2016 г. относно: Изменение на размера на съфинансиращия дял на община Девин по проект "Детска градина в УПИ XII,кв.49, кв."Люляк", гр.Девин - реконструкция и преустройство на кухня с котелно за разширение на ЦОП по проект "Красива България", мярка МО2 "Подобря-ване на социалната инфраструктура"

Докладва: Кмет на Община Девин

16. Докладна записка с вх. № ДЗО - 13 от 18.01.2016 г. относно: Календар на културните събития и изяви в община Девин за 2016г.

Докладва: Кмет на Община Девин

17. Докладна записка с вх. № ДЗО - 14 от 19.01.2016 г. относно: Отчет за изпълнението на план - сметката за дейностите, свързани с развитието на туризма в Община Девин за 2015г. и приемане на такава за 2016г.

Докладва: Кмет на Община Девин

18. Докладна записка с вх. № ДЗО - 15 от 19.01.2016 г. относно: Право за ползване върху общински имот.

Докладва: Кмет на Община Девин

19. Докладна записка с вх. № ДЗО - 16 от 19.01.2016 г. относно: Право за ползване върху общински имот.

Докладва: Кмет на Община Девин

20. Докладна записка с вх. № ДЗО - 17 от 19.01.2016 г. относно: Предложе-ние за промяна на структурата и числения състав на общинско предприятие "Благоустройство и комунално стопанство - Девин" гр. Девин

Докладва: Кмет на Община Девин

21. Докладна записка с вх. № ДЗО - 18 от 22.01.2016 г. относно: Отдаване под наем на Наско Шишманов Пишимов от с. Лясково, община Девин област Смолян на земеделска. земя от ОПФ - имот с кадастрален №016373 намиращ се в землището на с. Лясково.

Докладва: Кмет на Община Девин

22. Докладна записка с вх. № ДЗО - 19 от 22.01.2016 г. относно:Отдаване под наем на Валентин Йорданов Ангелов от с. Лясково, община Девин, област Смолян на земеделска. земя от ОПФ - имоти с кадастрални  №016219, 016495, 016565 намиращи се в землището. на с. Лясково.

Докладва: Кмет на Община Девин

23. Докладна записка с вх. № ДЗО - 20 от 22.01.2016 г. относно: Отдаване под наем на "РАДИАЛ ТРЕНД" ЕООД гр. София - клон Лясково, община Столична, обл. София на земеделска. земя от ОПФ - имот с кадастрален. №011138, намиращ се в землището на с. Лясково, община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

24. Докладна записка с вх. № ДЗО - 21 от 22.01.2016 г. относно:Даване на съгласие за промяна на ПУП - ПУР от о.т. 24 през о.т. 25, о.т. 197, о.т. 196, о.т. 26 до о.т. 15 между кв. 6, кв. 12 и кв. 13 по плана на с. Беден, община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

25. Докладна записка с вх. № ДЗО - 22 от 22.01.2016 г. относно: Приемане стратегия за разпореждане и управление на общинската собственост за периода 2016 - 2019 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

26. Докладна записка с вх. № ДЗО - 23 от 22.01.2016 г. относно: Приемане програма за разпореждане и управление на общинската собственост за периода за 2016 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

27. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер