Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Информация за плащания по обществени поръчки Плащания по договори за ОП, включително авансови Информация за извършено плащане по договорите за обществени поръчки, включително за авансови плащания. Дата на създаване 26.01.2016 г.

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТА, ОСНОВАНИЕ И РАЗМЕР НА ВСЯКО ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ
             
             
№ на договор Контрагент Предмет на договор Основание от договора Фактура Дата на извършено плащане Размер на плащане /в лв./
245/01.04.2015г. "Партрейд"ООД "Подпорна стена укрепваща ул. "Васил Левски" през о.т.1629, о.т. 1374, о.т. 98, кв. по ПУП на гр. Девин" чл. 3 0000000052/27.11.2015г. 01.12.2015г. 398459.57
366/30.09.2014г. "Родопа Трейс" ЕАД "Ремонт на общинска и републиканска пътна мрежа на територията на община Девин чл.3 0000000138/04.12.2015г. 21.12.2015г. 13479.71
611/12.10.2015г. "Родопа Трейс" ЕАД "Основен ремонт на път IV - 19776 на път Тешел - Триград - Кестен                     Основен ремонт на път SML III - 866 Михалково - Кричим - Осиково       Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на гр. Девин и кв. Настан" чл. 4 0000000141/07.12.2015г. 21.12.2015г. 14996.64
527/23.12.2014г. "Родопа Трейс" ЕАД "Снегопочистване и зимно поддържане на общинска пътна мрежа, разположена на територията на Община Девин за оперативни сезони 2014/2015 година и 2015/2016 година" чл. 3 0000000109/04.09.2015г. 28.12.2015г. 13 095,72
498/25.09.2015г. "Еластрой" ООД "Инженеринг при изпълнение на основен ремонт на сградите на кметства в с. Триград, с. Жребово, с.Брезе, с.Лясково, с.Осиково и обществена тоалетна в с. Лясково" чл. 4 0000000240/03.12.2015г.   0000000242/12.12.2015г.   0000000243/12.12.2015г.   0000000244/17.12.2015г.   0000000242/12.12.2015г.      11.12.2015г. 23.12.2015г.   28.12.2015г.   28.12.2015г.   28.12.2015г. 7400.00   2500.00    4267.09   3063.19   2192.01
475/18.09.2015г. "Виденица - 2004" ЕООД "Изграждане на подпорна стена на път IV - 86842 при км. 11+100 за с. Осиково"/ със средства отпуснати от Междуведомствена комисия по възстановяване и подпомагане към Министерски съвет" чл. 2 0000001283/18.12.2015г.      21.12.2015г.     21.12.2015г. 79 617,08
59/26.01.2010г. "Астон Сервиз" ООД "Сметосъбиране и сметоизвозване, депониране на твърди битови отпадъци в депа за битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Девин" чл.9 0000009212/29.01.2011г.     0000009214/31.08.2011г. 28.12.2015г. 47088,63
257/21.04.2015г. "Гравити консултинг"ООД Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: "Подпорна стена в УПИ II, кв.75 по ПУП на гр.Девин",                     Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект:"Подпорна стена на ул. "Кокиче", кв. Саята, гр.Девин, между кв.49 и кв.53 по ПУП на гр.Девин, през о.т.591, о.т.592, о.т.593",                                               Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект:"Подпорна стена укрепваща ул. "Васил Левски" през о.т. 1629, о.т. 1374, о.т. 98, кв. 59 по ПУП на гр. Девин", Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект:"Подпорна стена укрепващаглавен път в с. Триград, кв. 31 по ПУП на с. Триград" чл. 2 0000000049/16.09.2015г. 21.12.2015г. 2 000,00
             
  Изготвил:      Павлина Сириджанова        
             
  Съгласувал:      Надежда Ризова        
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер