Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Проекти на нормативни актове преди 01 май 2020 г. Проект за Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 27 Януари 2016г. 12:33ч.

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в законо установения 14-дневен срок, Община Девин чрез настоящото публикуване на проект за Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община Девин, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и дадат становище по нея, в деловодството на Общинска администрация-гр.Девин, ул.”Дружба” № 1

МОТИВИ

към проект за Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община Девин

  1. Причини налагащи приемането на Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община Девин: В действащата към момента Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Девин липсва пълна регламентация на въпросите свързани с приемане на дарения и осъществяване на контрол върху получените такива. Необходимо е същите да отговарят в пълна степен на изискванията, принципите и целите на действащото законодателство.
  2. Цели, които се поставят с приемането на наредбата: Наредбата има за цел да стимулира дарителството в полза на Община Девин и нейните граждани, чрез създаване на прозрачни процедури за приемане и управление на даренията и на отчетност за тяхното стопанисване и за стриктно спазване на волята на дарителите, както и недопускането на злоупотреби с общественополезния характер на дарителството, с авторитета и доброто име или имуществените интереси на Община Девин.
  3. Очаквани резултати: Регламентиране на обществените отношения, относими към приемането и управлението на дарения от Община Девин, отчетност за тяхното стопанисване и стриктно спазване волята на дарителите.
  4. Финансови резултати и др.средства, необходими за прилагането на наредбата: Прилагането на наредбата няма да е свързано с изразходване на финансови средства от бюджета на общината, както и с ангажиране на човешки ресурси.
  5. Анализ на съответствие с правото на ЕС: Настоящият проект за наредба е подзаконов нормативен акт и в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

 

Проект за Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община Девин - отвори;

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер