Начало ОБЯВЛЕНИЯ Общински жилища Протокол и решения от заседание на Комисията за установяване на жилищни нужди проведено на 21.01.2016 г.
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

П Р О Т О К О Л   № 1

 

      Днес 21.01.2016 год. в 14.00 часа се проведе заседание на Комисията за установяване на жилищни нужди, назначена със Заповед № РД -09-25/ 18.01.2016 г. на Кмета на Община Девин.

       На заседанието присъстваха:

Председател: Георги Серафимов – зам. – кмет на Община Девин

Членове:     1. Красимир Бечев – гл. експерт „ОС“

                   2. Асен Хаджийски – гл. специалист „ОС“

                   3. Надежда Ризова – началник отдел „ПО“

                   4. Мирослава Юрукова – соц. работник „АСП“ – гр. Девин

                  

     Заседанието се проведе при следният:

ДНЕВЕН РЕД:

    1. Определяне на базисната пазарна цена и пазарната наемна цена за 1 кв.м. жилищна площ за 2016 г.

    2. Разглеждане на подадените молби – декларацииот граждани нуждаещи се от жилища за включване в картотеката за 2016 г.

       По т.1 след обсъждане комисията прие следното:

РЕШЕНИЕ № 1:

        На основание чл.6, ал.3 от Наредба № 3 на Община Девин се определят следните базисни и пазарни цени за 2016 г.:

           А) Базисна пазарна цена за 1 кв.м. жилищна площ:

                  - за жилища в гр. Девин – 600 лв.

                  - за жилища в селата – 400 лв.

             Основавайки се на увеличението на минималната работна заплата, комисията определи 4 % - но увеличение на пазарната наемна цена или определя,

Б) Пазарна наемна цена за 1 кв.м. жилищна площ :

                 - за жилища в гр. Девин – 2,60 лв.

                 - за жилища в селата – 1,56 лв.

По т.2 се разгледаха подадените молби – декларации и след проведено обсъждане комисията прие следното:

  

РЕШЕНИЕ № 2:

       I. Включват се в картотеката за 2016 г. гражданите, нуждаещи се от жилища под наем, както следва:

 1. Румяна Руменова Дупчева
 2. Снежана Асенова Памукчиева
 3. Станислав Руменов Искренов
 4. Бистра Иванова Александрова
 5. Фатма Юсеинова Асанова
 6. Капка Искренова Атанасова
 7. Любчо Тихомиров Альошев
 8. Росица Ефтимова Хавина
 9. Гюлфие Рамаданова Коджова
 10. Роза Орлинова Звездова
 11. Мариана Владимирова Сертова
 12. Кристина Асенова Славкова
 13. Д-р Катя Ивайлова Петрова
 14. Светослав Иванов Птухин
 15. Ангелина Антимова Кликова
 16. Росица Стефанова Гаджакова
 17. Славчо Руменов Дичев
 18. Денис Фанков Генчев
 19. Айше Дуранова Далова
 20. Светозар Младенов Фъзлов
 21. Слави Емилов Атанасов
 22. Красимир Митков Хаджиев
 23. Джаид Саткъев Фотенлиев
 24. Николай Велинов Фъзлов
 25. Славчо Фиданов Арнаудов
 26. Надежда Орлинова Звездова
 27. Минка Стоилова Димитрова
 28. Роман Стефанов Чавдаров
 29. Ирина Асенова Мишева
 30. Таня Ангелова Христова
 31. Десислава Емилова Бошнакова
 32. Роза Илиева Корчева
 33. Илияна Миткова Ангелова
 34. Северина Антимова Андреева
 35. Юлия Красимирова Хаджиева
 36. Гюлфие Махмудова Ибишева

                                                                                             

Горепосочените лица са представили всички необходими документи и отговарят на условията посочени в чл.3 от Наредба № 3 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем – общинска собственост на Община Девин.

На основание чл.24, ал.1 и ал.2 от Наредба № 3 на Община Девин се разгледаха подадените молби – декларации от граждани, при които са налице остри социални или здравословни проблеми в семейството или притежават жилища негодни за обитаване, за настаняване в резервни жилища. След обсъждане комисията прие следното:

         II. Включва в картотеката за 2016 г. за настаняване в резервни жилища на следните граждани:

 1. Росица Стефанова Гаджакова
 2. Фатма Юсеинова Асанова
 3. Гюлфие Махмудова Ибишева
 4. Минка Стоилова Димитрова
 5. Надежда Орлинова Звездова
 6. Светослав Иванов Птухин
 7. Светозар Младенов Фъзлов
 8. Славчо Руменов Дичев
 9. Северина Антимова Андреева
 10. Таня Ангелова Христова
 11. Илияна Миткова Ангелова
 12. Десислава Емилова Бошнакова
 13. Роза Илиева Корчева

III. Включва в картотеката за 2016 г. лица, настанени във ведомствени жилища, както следва:

 1. Красимир Митков Хаджиев
 2. Джаид Саткъев Фотенлиев
 3. Юлия Красимирова Хаджиева

За следните лица, настанени в общински жилищаи неотговарящи на чл.3, ал.1, т.5 от Наредба № 3 (висок доход) комисията, на основание чл. 9, ал.4 от Наредба № 3, определи да останат да ползват жилищата на пазарен наем:

1.

                          

 1. Ангелина Антимова Кликова
 2. Снежана Асенова Памукчиева
 3. Росица Стефанова Гаджакова
 4. Д-р Катя Ивайлова Петрова
 5. Станислав Руменов Искренов

 

IV. Не включва в картотеката за 2016 г. следните граждани:

 1. Даниела Ясенова Радулова - не отговаря на условията посочени в чл.3, ал.1, т.5 от Наредба № 3 на Община Девин /задължения към Община Девин/ и чл.5, ал.5, от Наредба № 3 на Община Девин /не са предоставени необходимите документи/
 2. Стефан Минков Ковачев – не отговаря на условията по чл.5, ал.5, от Наредба № 3 на Община Девин /не са предоставени необходимите документи/ и чл. 3, ал.1, т.8 от Наредба № 3на община Девин /задължения към Община Девин/, води се дело за освобождаване на жилището.
 3. Елена Райчева Искренова - не отговаря на условията посочени в чл.5, ал.5, от Наредба № 3 на Община Девин /не са предоставени необходимите документи/ и чл.3, ал.1, т.8 от Наредба № 3 на Община Девин /задължения към Община Девин/.
 4. Иван Василев Джамбазов - не отговаря на условията посочени в чл.3, ал.1, т.8 от Наредба № 3 на Община Девин /задължения към Община Девин/.
 5. Георги Александров Георгиев – не отговаря на условията посочени в чл. 5, ал.5 от Наредба № 3на община Девин /не са представени необходимите документи/ и по чл.3, ал.1, т.8 от Наредба № 3 /задължения към Община Девин/.
 6. Емилия Деянова Гьовренлиева – не отговаря на условията посочени в чл.3, ал.1, т.8 от Наредба № 3 на Община Девин /задължения към Община Девин/ и чл.5, ал.5, от Наредба № 3 на Община Девин /не предоставя необходимите документи/.
 7. Райна Метаксинова Метаксова - не отговаря на условията посочени в чл. 5, ал.5 от Наредба № 3на община Девин /не са представени необходимите документи/.
 8. Северина Новакова Юрукова - не отговаря на условията посочени в чл.3, ал.1, т.8 от Наредба № 3 на Община Девин /задължения към Община Девин/ и чл.5, ал.5, от Наредба № 3 на Община Девин /не предоставя необходимите документи/.
 9. Снежана Асенова Митева - не отговаря на условията посочени в чл.3, ал.1, т.8 от Наредба № 3 на Община Девин /задължения към Община Девин/ и чл.5, ал.5, от Наредба № 3 на Община Девин /не предоставя необходимите документи/.
 10. Соня Ефтимова Хавина - не отговаря на условията посочени в чл. 5, ал.5 от Наредба № 3на община Девин /не са представени необходимите документи/.
 11. Джамле Шукриева Фезова - не отговаря на условията посочени в чл. 5, ал.5 от Наредба № 3на община Девин /не са представени необходимите документи, за адресна регистрация/ и по чл.3, ал.1, т.1 от Наредба № 3 /притежава имот/.
 12. Пенка Вескова Еленкова - не отговаря на условията посочени в чл. 5, ал.5 от Наредба № 3на община Девин /не са представени необходимите документи/.
 13. Стефан Огнянов Куртов - не отговаря на условията посочени в чл.3, ал.1, т.8 от Наредба № 3 на Община Девин /задължения към Община Девин/ и чл.5, ал.5, от Наредба № 3 на Община Девин /не предоставя необходимите документи/.
 14. Слави Илиянов Асенов - не отговаря на условията посочени в чл. 5, ал.5 от Наредба № 3на община Девин /не са представени необходимите документи/.
 15. Сребрена Чавдарова Бодурова - не отговаря на условията посочени в чл. 5, ал.5 от Наредба № 3на община Девин /не са представени необходимите документи/.
 16. Костадинка Веселинова Димитрова - не отговаря на условията посочени в чл. 5, ал.5 от Наредба № 3на община Девин /не са представени необходимите документи/.

    

                  КОМИСИЯ:

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………….. /Г. Серафимов/

                 ЧЛЕНОВЕ:

                                     1. …………………… /Кр. Бечев/

                                     2. …………………… /Ас. Хаджийски/

                                     3. …………………… /Н. Ризова/

                                     4. …………………… /М. Юрукова/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер