Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

 

 

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 29.02.2016 година /понеделник/ от 15.00 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка с вх. № ДЗО – 30 от 11.02.2016 г. относно: Приемане план - график за заседанията на ОбС - Девин за първото полугодие на 2016 г.

Докладва: Председател на ОбС - Девин

2. Докладна записка с вх. № ДЗО - 24 от 22.01.2016 г. относно: Изпълнение на Решенията на ОбС - Девин за периода от м. юли 2015 г. до м. декември 2015 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

3. Докладна записка с вх. № ДЗО –34 от 19.02.2016 г. относно:Бюджетна прогноза на община Девин за периода 2017-2019 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Докладва: Кмет на Община Девин

4. Докладна записка с вх. № ДЗО – 36 от 22.02.2016 г. относно: Управление на общински имот - "Агенция по заетостта" гр. Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

5. Докладна записка с вх. № ДЗО – 31 от 15.02.2016 г. относно:Определяне на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо и индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2016-2017 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

6. Докладна записка с вх. № ДЗО – 26 от 08.02.2016 г. относно:Промяна на финансиращия орган на Професионална гимназия по електротехника "Ал. С. Попов" - град Девин от бюджета на Министерство на образованието към бюджета на община Девин и промяна в статута на държавна професионална гимназия в общинска професионална гимназия.

Докладва: Кмет на Община Девин

7. Докладна записка с вх. № ДЗО – 29 от 11.02.2016 г. относно:.Разглеждане работата на районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" гр. Девин през 2015 г. и предстоящи задачи за 2016 г.

Докладва: Председател на ОбС - Девин

8. Докладна записка с вх. № ДЗО - 9 от 11.01.2016 г. относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните при община Девин за 2015 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

9. Докладна записка с вх. № ДЗО - 32 от 18.02.2016 г. относно:Актуализиране на бюджета на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Девин за 2016 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

10. Докладна записка с вх. № ДЗО - 28 от 10.02.2016 г. относно: Утвърждаване на променената транспортна схема за обществен превоз на пътници на община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

11. Докладна записка с вх. № ДЗО - 27 от 09.02.2016 г. относно: Създаване на работна група за наблюдение, оценка и контрол по изпълнение на Общинския план за развитие за периода 2014 - 2020 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

12. Докладна записка с вх. № ДЗО -174 от 16.12.2015 г. относно:Предложение за ликвидиране на съсобственост в УПИ ХI646,645, кв.109 по ПУП на гр.Девин

Докладва: Кмет на Община Девин

13. Докладна записка с вх. № ДЗО - 11 от 14.01.2016 г. относно: Разпореждане с общински имот .

Докладва: Кмет на Община Девин

14. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер