Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти Съобщение за стартиране на втори етап на прием на заявления за предоставяне и ползване на социални услуги по проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”, Договор № BG05M9OP001 -2.002-0102-С001
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

 

ОБЩИНА ДЕВИН  

 

Проект

 „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” Договор № BG05M9OP001-2.002 -0102-С001 Процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Девин уведомява всички заинтересовани страни, че от 07.03.2016 г. стартира втори етап на прием на заявления за предоставяне и ползване на социални услуги по Проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”, Договор №BG05M9OP001-2.002 -0102-С001 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

За лични асистенти и домашни помощници по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване и са:

 безработни лица;

 неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране-в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Заявления от кандидат-потребителите на услугите „Личен асистент” и „Домашен помощник” ще се приемат в офиса на проекта в Общинска администрация – Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, етаж II, стая №9 от до 18.03.2016 г. включително, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Към заявлението по образец се прилагат следните документи:

 • информация – по образец, приложение №1А
 • документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);
 • документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
 • експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);
 • удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
 • заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие).
 • Документ за самоличност /за справка/;
 • Автобиография;
 • Документи за придобита образователна степен и съотносима за длъжността „личен асистент” или „домашен помощник” квалификация;
 • Служебна бележка от Дирекция „Бюро по труда” за това, че лицето е безработно;
 • Служебна бележка от учебно заведение /ако кандидатът учи/;
 • Пенсионно разпореждане /само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст/;
 • Копие от удостоверение за преминато обучение за „личен асистент” или „домашен помощник” /в случай на преминато такова/.

Образци на документи за кандидатите като потребители на услугата по проекта маже да изтеглите от ТУК- изтегли;

Кандидатите за потребители вписват в заявлението си и предпочитанията си за конкретен домашен помощник/личен асистент, който желаят да ги обгрижва.

В рамките на проекта ще се извърши оценка на потребностите на подалите заявления лица, в т.ч. деца с увреждания и лица над 65 години в невъзможност от самообслужване, въз основа на която ще се формира индивидуален бюджет за ползване на услугата и ще се извърши подбор на най-нуждаещите се потребители. Индивидуалните оценки на потребностите на кандидат-потребителите ще се извърши в дома им от екип от специалисти – лекар, психолог и социален работник, наети от община Девин.

Лицата, които желаят да бъдат личен асистент или домашен помощник подават заявление в община Девин в същия срок - в офиса на проекта в Общинска администрация – Девин, етаж II, стая №9, до 18.03.2016 г. включително, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Кандидатите вписват в заявлението си и предпочитанията си за работа с конкретен потребител или потребители.

Към заявлението /по образец/ се прилагат следните документи:

-  Документ за самоличност /за справка/;

-  Автобиография;

- Документи за придобита образователна степен и съотносима за длъжността „личен асистент” или „домашен помощник” квалификация;

-  Служебна бележка от Дирекция „Бюро по труда” за това, че лицето е безработно;

-  Служебна бележка от учебно заведение /ако кандидатът учи/;

- Пенсионно разпореждане /само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст/;

-  Копие от удостоверение за преминато обучение за „личен асистент” или „домашен помощник” /в случай на преминато такова/.

Образци на документи за кандидатите за работа може да изтеглите от ТУК- изтегли;

След подаване и разглеждане на заявленията за кандидатстване за работа на длъжност “Домашен помощник“ и „Личен асистент” по проекта,  с допустимите кандидати ще бъде проведено събеседване и ще бъде извършено оценяване и класиране.

 Мястото и графикът за провеждане на събеседването ще бъдат обявени на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Девин.

 

 

 

 

www.eufunds.bg

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа

 

на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,

 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер