Начало ОБЯВЛЕНИЯ Отчуждаване на частни имоти Заповед за завземане на безстопанствен имот попадащ в УПИ-VI, кв.65 по ПУП на гр.Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 01 Април 2016г. 07:29ч.

 

З А П О В Е Д

№РД-09-185

гр.Девин, 31.03. 2016г.

В изпълнение на чл.8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Девин, комисия назначена със Заповед № РД-09-76/29.01.2016 година на кмета на общината извърши проверка и състави протокол за установяване на безстопанствен имот, намиращ се в гр.Девин, ул.”Адалберт Антонов – Малчика” №4 и неговото състояние. Получена бе информация от отдел МДТ, от която се установи, че няма лица, които да са декларирали имота. Служебно е изискана от СГКК – Смолян скица на имота, която е с №15-44104-01.02.2016г. Имота съгласно скицата е с площ 486 кв.м, попадащ в УПИ-VI, кв.65, по ПУП на гр.Девин, ул.”Адалберт Антонов – Малчика” №4, и в него има сграда на два етажа със застроена площ от 51 кв.м, с кадастрален номер 20465.504.813.1. Със същата заповед, кмета на общината е наредил да се публикува съобщение в регионален вестник и на интернет страницата на общината, с което да се уведомят всички заинтересовани лица , че на15.02.2016 година е започнало административно производство за издаване на заповед за завземане на безстопанствения имот. Изготвено е и становище от строителен инженер за състоянието на сградата в имота. От извършените проверки, огледи и обследвания се установи, че имотът е безстопанствен, а намиращата се в него двуетажна жилищна сграда със застроена площ 51кв.м е в състояние подробно описано в протокола от строителния инженер.

Във връзка с горното и поради това, че няма лица, които да са участвали в производството чрез предложения, възражения или по друг начин считам, че са налице предпоставки за завладяване на имота, поради което на основание чл.13, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.8 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Девин

ЗАПОВЯДВАМ :

1.Да се завземе безстопанствен имот попадащ в УПИ-VI, кв.65 по ПУП на гр.Девин с площ 486 кв.м., при съседи 20465.505.810, 20465.504.811, 20465.504.5062, 20465.504.814, 20465.504.801,намиращ се на ул.”Адалберт Антонов-Малчика” №4- гр.Девин, заедно с изградената в него сграда на два етажа със застроена площ от 51 кв.м, с кадастрален номер 20465.504.813.1.

2.Да се проведат мероприятия за привеждане на имота и сградата за ползването им по предназначение.

Заповедта да се публикува в един регионален вестник и на интернет страницата на общината и да се изпрати на лицата, участвали в производството по издаването и, както и да се сведе до знанието на гл.експерт „Общинска собственост” при община Девин и директора на ОП БКС.

Заповедта може да се оспори пред Административен съд – Смолян в едномесечен срок от съобщението за нейното издаване и в 14 дневен срок от лицата участвали в производството пред административния орган.

Оспорването на заповедта не спира изпълнението и, освен ако съда реши друго.

ВЛАДИМИР СОЛАКОВ /П/

За Кмет на община Девин

/Зап. За заместване №рд-09-173/28.03.2016г.

на кмета на община Девин/

Изготвил:Венцислав Кехайов

Секретар на община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер