Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

 

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 28.04.2016 година /четвъртък/ от 09.30 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 57 от 18.03.2016 г. относно: Придобиване на имоти

Докладва: Кмет на Община Девин

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 58 от 18.03.2016 г. относно:Придобиване на имоти

Докладва: Кмет на Община Девин

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 60 от 18.03.2016 г. относно: Промяна начина на трайно ползване

Докладва: Кмет на Община Девин

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 63 от 23.03.2016 г. относно:Приемане от Общински съвет на план за действие при терористична дейност на територията на община Девин

Докладва: Кмет на Община Девин

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 64 от 31.03.2016 г. относно:Одобряване на годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Девин за 2015 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 65 от 01.04.2016 г. относно:Разпореждане с общински имот сервитутни права.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 66 от 01.04.2016 г. относно:Разпореждане с общински имоти отстъпване право на строеж.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 67 от 05.04.2016 г. относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ 027017 – държавен поземлен фонд, м. Старо село, с. Михалково

Докладва: Кмет на Община Девин

 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 68 от 14.04.2016 г. относно:Даване на съгласие за промяна начина на трайно ползване на общински имот.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 69 от 14.04.2016 г. относно:Промяна на Календара за културните събития и изяви през 2016 г. в община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО - 72 от 15.04.2016 г. относно: Участие на община Девин като учредител на "МИГ Девин - Смолян"     

Докладва: Кмет на Община Девин

 

12.Докладна записка с Вх. № ДЗО - 73 от 15.04.2016 г. относно: Разпореждане с общински имот.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО - 74 от 15.04.2016 г. относно: Право за ползване върху общински имот.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО - 75 от 15.04.2016 г. относно: Отчет за изпълнение на Годишна план-програма за развитие на социалните услуги в община Девин през 2015 г., приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Девин през периода 2016 -2020 г. и Годишна план - програма за развитие на развитие социалните услуги в община Девин за 2017 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

15. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 76 от 15.04.2016 г. относно:Промяна в капацитета на Център за обществена подкрепа - гр. Девин

Докладва: Кмет на Община Девин

 

16. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 77 от 18.04.2016 г. относно:Предложение за актуализация бюджет а на община Девин за 2016 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

17.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 78 от 18.04.2016 г. относно:Предоставяне за управление общински движими вещи.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

18. Докладна записка с Вх. № ДЗО –79 от 18.04.2016 г. относно:Преобразуване на вид собственост общински имот

Докладва: Кмет на Община Девин

 

19. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 80 от 18.04.2016 г. относно:Предоставяне под наем на общински имот

Докладва: Кмет на Община Девин

 

20. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер