Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 31.05.2016 година /вторник/ от 16.30 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 61 от 21.03.2016 г. относно: Прекратяване членството ма община Девин в СНЦ "МИРГ "ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: Батак-Девин-Доспат" и участието на община Девин като съучредител на МИРГ с териториален обхват общините Батак-Девин-Сърница и прилежащите водни обекти с целият им обем, според изискванията на Програма за Морско дело и рибарство 2014-2020 за признаването на МИРГ и в съответствие с Регламент 508/2014.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 81 от 26.04.2016 г. относно:Разпореждане с общински имоти

Докладва: Кмет на Община Девин

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 82 от 26.04.2016 г. относно:Разпореждане с общински имоти

Докладва: Кмет на Община Девин

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 84 от 11.05.2016 г. относно:Одобряване на заверения от регистриран финансов одитор на "МБАЛ - Девин" ЕАД, гр. Девин за 2015 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 85 от 14.05.2016 г. относно: Придобиване на сграда държавна собственост намираща се в общински имот.

Докладва: Председател на ОбС - Девин

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 86 от 16.05.2016 г. относно: Изменение и допълнение на Решение на Общински съвет - Девин №42/28.03.2016 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 87 от 16.05.2016 г. относно:Съгласие за предоставяне на безвъзмездно управление на общински имот.

Докладва: Председател на ОбС - Девин

 

8. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер