Начало ОБЯВЛЕНИЯ Заповеди за прекратяване на категоризация Заповед за прекратяване на категоризация на семеен хотел и ресторант "Триибрия" с. Триград
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

З А П О В Е Д

РД-09-261

гр.Девин, 28.04. 2016 г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 2 от Закона за туризма и Протокол5 от 27.04.2016 год. на Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти, във връзка с подадено заявление в община Девин с вх.№91-1973-1/ 25.03.2016г, по искане на собственика на обекта

П Р Е К Р А Т Я В А М КАТЕГОРИЗАЦИЯТА

НА ОБЕКТ:

1.Семеен хотел - с.Триград, община Девин, с Удостоверение за утвърдена категория № 00256 от 27.05.2015г

2. Класически ресторант - с.Триград, община Девин, с Удостоверение за утвърдена категория № 00257 от 27.05.2015г на кмета на община Девин.

Собственика на обекта да върне в община Девин издаденото Удостоверение за утвърдена категория.

Препис от настоящата заповед да се връчи на главен специалист „Туризъм, защита на потребителя, проекти и програми” при Общинска администрация за контрол и на лицето за сведение.

Заповедта подлежи на обжалване чрез Кмета на община Девин пред областен управител гр.Смолян или Административен съд гр.Смолян в 14-дневен срок от съобщението.

На основание чл.137, ал.5 от Закона за туризма настоящата заповед да бъде публикувана на сайта на община Девинwww.devin.bg.

 

владимир солаков

ЗА Кмет на община Девин

Съгласно Заповед № РД-09-173/28.03.2016г

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер