Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Проекти на нормативни актове преди 01 май 2020 г. Предложение за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 13 Юни 2016г. 16:29ч.

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

/ ПРОЕКТ /

 

&.1. В чл.5 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея (3), т.26 се изменя така:

„ т.26. Приема решение за размера на възнаграждението на общинските съветници с мнозинство не по – малко от 9 ( девет ) общински съветници”.

2. В алинея (3), се създава нова т.27:

„ т.27. Упълномощава кмета на общината да възлага допълнителни правомощия на кметовете на кметства, свързани с административното обслужване на населението в населените места на общината с мнозинство не по – малко от 9 ( девет ) общински съветници”.

 

&.2. В чл.18 ал.(2) се правят следните изменения и допълнения.

1. т.2 се допълва и изменя така:

„ т.2. координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните материали според тяхната компетентност и може да участва в заседанията на всички комисии с право на съвещателен глас.”

2. т. 11 се изменя така:

„т.11. организира и нарежда:”

3. създават се букви а, б, в, :

„.а. всички решения , приети от общински съвет, включително и тези, с които се приемат нормативни актове да се сведат до знанието на гражданите на общината и бъдат публикувани на интернет страницата на общината в три-дневен срок от приемането им.”

„.б. пълните протоколи от заседанията на общинския съвет да бъдат публикувани на интернет – страницата незабавно след изготвянето им”

„.в. изпращането по електронна поща за публикуване в местния печат всички решения и актове на общинския съвет с висок обществен интерес.”

4. Създават се нови т.17, т.18:

„ т.17. командирова в чужбина кмета на общината и кметовете на кметства”

„ т.18. командирова в страната и чужбина общинските съветници.”

 

&.3. В чл.20 се правят следните изменения и допълнения:

1. Текста по чл.20 става ал.(1).

2. Създава се нова ал.(2):

„ал.(2). Зам.председателите на Общинския съвет не получават възнаграждението по чл.24, ал.2 от този правилник.”

3. Създава се нова ал.(3):

„ал.(3).Зам.председателите на общинския съвет получават месечно възнаграждение в размер на 30 на сто от брутната работна заплата на Председателя на Общински съвет за съотвения месец."

 

 

§.4. В чл.24 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал.(1) се създава нова т.8:

„ т.8. общинския съветник се приема с предимство от кмета на общината, неговите заместници, директорите на дирекции, началниците на отдели / всички ръководни длъжностни лица в общината /, във връзка с неговата дейност.

2. Алинея (2) се изменя така:

„ ал.2 . Общия размер на възнаграждението на общинския съветник по ал.1, т.7 е в размер на 70 ( седемдесет ) на сто от средната брутна заплата на общинската администрация за съответния месец.”

 

§.5. В чл.59 се прави следното изменение и допълнение:

 1. Ал.(1) се допълва и изменя така:

 „ ал.(1) За заседанията на постоянните комисии се води съкратен протокол, в които се отбелязват всички приети становища, и се извършва пълен аудио запис.”

 

§.6. В чл.70 се прави следното допълнение:

Създава се нова ал.5:

 „ал.(5). Председателят обявява постъпилите уведомления от общински съветници за отсъствие по уважителни причини и уведомления за наличие на частен интерес по определена точка от дневния ред.”

 

 

§.7. В чл.72 се прави следното изменение и допълнение:

1.  В ал.(1) се прави следното допълнение и изменение:

„ ал.(1) Заседанията на общинския съвет са открити  и се излъчват в реално време чрез интернет.”

 

 

§.8. В чл.93 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея (1) се изменя така:

„ За заседанието на Общински съвет – Девин се води подробен протокол, които се изготвя от служител на звеното по чл.29 ал.2  в срок от 3 работни дни след заседанието и се подписва от него, зам. председателя и председателя на Общинския съвет.

 В срок от 3 дни от заседанието на Общински съвет на интернет страницата на общината се публикува извлечение от пълния протокол, съдържащ САМО приетите на заседанието на съвета решения.”

 

§.9. В чл.94 се правят следните изменения и допълнения:

1. Чл.94 се допълва и изменя така:

      „чл.94. Общинските съветници могат да преглеждат протокола и да искат поправка в него в 3 дневен срок от изготвянето му, но не повече от 7 дни от провеждането на заседанието, след което протокола незабавно се публикува на интернет страницата на общината. Възникналите спорове се решават от Общински съвет - Девин на следващото заседание.”

 

§.10. В чл.99 се правят следните изменения и допълнения:

1.  Алинея (2) се изменя така:

„ ал.(2). Проектът за решение се обсъжда и гласува, след като Общинският съвет  изслуша председателите на Комисиите, които са внесли предложения за изменение или допълнение на проекта за решение и становището на вносителя.”

 

§.11. В чл.103 се правят следните изменения и допълнения:

1.  Алинея (3) се допълва и изменя така:

„ ал.(3). Председателят на Общинският съвет чрез служителите от звеното по чл.29а, а.2 от ЗМСМА уведомява заинтересованите лица, браншовите организации в съответните направления и оповестява чрез местните печатни, електронни или на официалната интернет страница на общината решението по ал.2 най-малко 7 (седем) дни преди датата на обсъждането.”

 

§.12. В чл.106 се правят следните изменения и допълнения:

1.  Алинея (1) се допълва и става така:

„ ал.(1). Проектът за общинския бюджет се внася от кмета на общината с отчет за изпълнението към предходното тримесечие и се разпределя за становище на всички постоянни комисии. Водеща е комисията, отговаряща за финанси и бюджет.”

 

§.13. Създава се нов член 119а”

1. „ чл.119а, В звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА се поддържа регистър на всички постъпили питания и отговорите по тях, който се обявява на интернет страницата на общината. Председателят на Общинския съвет разпорежда актуализирането му в края на всяко тримесечие.”

 

§.14. В чл.134 се правят следните допълнения:

1. Създава се нова ал.(6):

„ал.(6) Организира обявяването на актовете на общинския съвет на интернет страницата на общината.”

 

 

Мотиви: С така направените предложения за изменения и допълнения към действащия  към момента Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  се цели още повече подобряване на прозрачността в работата на Общинския съвет, вземането на решения и взаимодействието му с общинска администрация.

 
 

КЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДЕВИН, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Основание: чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (чл.21, ал.3 от ЗМСМА). Съгласно чл.7, ал.1 от Закона за нормативните актове, правилникът е нормативен акт, който се издава за прилагане на закон в неговата цялост, за организацията на държавни и местни органи или за вътрешния ред на тяхната дейност.  Съгласно разпоредбата на чл.10, ал.2 от ЗНА, обществени отношения, които спадат към област, за която има издаден нормативен акт, се уреждат с неговото допълнение или изменение, а не с отделен акт от същата степен. Поради това следва да се приемат промени в сега действащия правилник,  а не да се приема изцяло нов такъв акт. С оглед на гореизложеното, предложението за Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, съответства на изискванията на ЗМСМА. Проекта на Правилника за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Девин на основание чл.26, ал.2 от ЗМСМА следва да се публикува на интернет страницата на община Девин. Заинтересуваните лица имат право в 14- дневен срок да депозират в деловодството на Общински съвет Девин предложения и становища по Проекта за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

РУСИ ЧАУШЕВ -  Председател на Общински съвет

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер