Начало ОБЯВЛЕНИЯ Заповеди за прекратяване на категоризация Заповед за прекратяване на категоризация на Пансион ”Линии” - с.Лясково
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

З А П О В Е Д

РД-09-330

гр.Девин, 15.06.2016г

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 2 от Закона за туризма и Протокол7 от 14.06.2016 год. на Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти, във връзка с подадено заявление в община Девин с вх.№91-1115-5/ 30.05.2016г, по искане на собственика на обекта

 

П Р Е К Р А Т Я В А М КАТЕГОРИЗАЦИЯТА

НА ОБЕКТ:

Пансион ”Линии” - с.Лясково, община Девин, местност ”Шарлев мост” с Удостоверение за утвърдена категория № 00192 от 26.10.2011г.

Собственика на обекта да върне в община Девин издаденото Удостоверение за утвърдена категория.

Препис от настоящата заповед да се връчи на главен специалист „Туризъм, защита на потребителя, проекти и програми” при Общинска администрация за контрол и на лицето за сведение.

Заповедта подлежи на обжалване чрез Кмета на община Девин пред областен управител гр.Смолян или Административен съд гр.Смолян в 14-дневен срок от съобщението.

На основание чл.137, ал.5 от Закона за туризма настоящата заповед да бъде публикувана на сайта на община Девин www.devin.bg.

 

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

Кмет на община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер