Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

 

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 27.06.2016 година /понеделник/ от 09.30 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 88 от 16.05.2016 г. относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за УПИ ХI, кв.48 и промяна на улична регулация в обхват от о.т. 638 до о.т. 639 по плана на гр. Девин, община Девин, обл. Смолян.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 89 от 20.05.2016 г. относно: Изменение на решение №178 от 03.09.2016 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 97 от 08.06.2016 г. относно:Разпорежда-не с общински имоти.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 90 от 20.05.2016 г. относно: Отдаване под наем на общински имоти

Докладва: Кмет на Община Девин

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 96 от 31.05.2016 г. относно:Отдаване на земеделска земя под наем.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 98 от 08.06.2016 г. относно:Управление а общински имот.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 106 от 14.06.2016 г. относно: ПУП – ПРЗ на ПИ 20465.502.373, УПИ V административна сграда, кв.41 по ПУП на гр. Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 102 от 13.06.2016 г. относно: Промяна на състава на ПК.

Докладва: Председател на ОбС - Девин

 

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 103 от 13.06.2016 г. относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на ПОДОСНКВОА.

Докладва: Председател на ОбС – Девин

 

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 108 от 15.06.2016 г. относно: Одобрява-не на ПУП - ПУР от о.т. 24 през о.т. 25, о. т. 197, о.т. 196, о.т. 26 до о.т. 15 между кв. 6, кв. 12 и кв. 13, с. Беден, община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 105 от 14.06.2016 г. относно: Даване на съгласие по чл. 12, ал.2, т.5 и ч.13, ал.2 от Наредба №5 от 31.07.2014 г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им –извършване на ремонт на временни горски пътища в обхват на ДЛС ”Извора” землище с. Беден, обл. Смолян.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

12.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 94 от 26.05.2016 г. относно: Даване на съгласие по чл. 12, ал.2, т.5 и ч.13, ал.2 от Наредба №5 от 31.07.2014 г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им –изграждане на трасе за технологична просека за временна късометражна въжена линия, в отдел 26-к и отдел 26 – л от Горскостопанския план на община Девин – общинска горска територия, в териториалния обхват на ДГС Триград – землище Гьоврен.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 93 от 25.05.2016 г. относно: Предложение за актуализация бюджета на община Девин за 2016 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

14.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 107 от 15.06.2016 г. относно:Предложение за актуализация на бюджета на община Девин за 2016 г.

Докладва: Председател на ОбС – Девин

 

15.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 109 от 17.06.2016 г. относно: Откриване на процедура за финансово оздравяване на община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

16. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 100 от 16.05.2016 г. относно: Даване на съгласие за директно възлагане на автобусен превоз по линията Девин - Беден от общинската транспортна схема за обществен превоз на пътници на община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

17.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 101 от 10.06.2016 г. относно: Определя-не броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на община Девин, както и условията и реда за разпределянето им между превозвачите. Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

18.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 104 от 14.06.2016 г. относно: Даване на съгласие за участие в създаването на Структура за пълно обслужване /СПО/ към Асоциация на родопските общини /АРО/.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

19. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 99 от 08.06.2016 г. относно: Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода - изключителна държавна собственост - находище на Беденски бани, община Девин, обл. Смолян.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

20.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 110 от 17.06.2016 г. относно:Разпореждане с общински имот.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

21.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 111 от 17.06.2016 г. относно:Разпореждане с общински имот.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

22.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 112 от 17.06.2016 г. относно:Разпореждане с общински имот

Докладва: Кмет на Община Девин

 

23.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 115 от 17.06.2016 г. относно: Разпореждане с общински имот.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

24.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 113 от 17.06.2016 г. относно: Управление на общински имот.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

25.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 114 от 17.06.2016 г. относно: Управление на общински имот.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

26. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

 

Изготвил:Людмила Глухова

Главен специалист К ОбС- Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер