Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 26.07.2016 година /вторник/ от 09.30 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО –116 от 28.06.2016 г. относно: Управление на общински имоти.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО –118 от 01.07.2016 г. относно:Разпорежда-не с общински имот.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО –117 от 01.07.2016 г. относно:Управление на общински имот.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО –119 от 07.07.2016 г. относно: Избор на ПК за оперативен контрол върху дейността на общинските еднолични търговски дружества, търговските дружества с общинско участие и общинските предприятия и техните органи.

Докладва: Председател на ОбС – Девин

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 120 от 07.07.2016 г. относно: Одобрява-не на частично изменение на ПУП-ПУР по плана на с.Гьоврен.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 125 от 15.07.2016 г. относно:приемане отчет за дейността на общински съвет и неговите комисии за първото полугодие на 2016 г.

Докладва: Председател на ОбС – Девин

 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 127 от 15.07.2016 г. относно:Приемане план - график за заседанията на ОбС - Девин за второто полугодие на 2016 г.

Докладва: Председател на ОбС – Девин

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО –123 от 14.07.2016 г. относно: Изпълне-нието на решенията на общински съвет – Девин за периода от м. януари 2016 г. до м. юни 2916 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО –121 от 08.07.2016 г. относно: Предложе-ние за актуализация на бюджета на община Девин за 2016 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО –126 от 15.07.2016 г. относно: Определя-не на обема на дървесината, която ще се продава по ценоразпис приет с Решение № 186 от 24.10.2016 г. на ОбС -Девин от общински горски територии.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 128 от 15.07.2016 г. относно: Даване на съгласие за удължаване срока на ползвания заем от "Вадис" ООД за реализация на проект "Обновяване на градски парк "Острова" и изграждане на места за наблюдение и риболов на река Девинска".

Докладва: Кмет на Община Девин

 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 129 от 15.07.2016 г. относно: Даване на съгласие за удължаване срока на ползвания заем от "Реалина" ЕООД за реализация на проект "Фестивал"Балкански ритми - 2015".

Докладва: Кмет на Община Девин

 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 130 от 15.07.2016 г. относно: Даване на съгласие за удължаване срока на ползвания заем от "Пътно поддържане Пещера" ЕООД за реализация на проект "Алеи на туриста - II етап".

Докладва: Кмет на Община Девин

 

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 131 от 15.07.2016 г. относно: Даване на съгласие за удължаване срока на ползвания заем от "Пътно поддържане Пещера" ЕООД за реализация на проект "Алеи на туриста".

Докладва: Кмет на Община Девин

 

15. Докладна записка с Вх. № ДЗО –132 от 15.07.2016 г. относно: даване на съгласие за удължаване срока на ползвания заем от "Вадис" ООД за реализация на проект "Туристически атракции "Старинни мостове над река Триградска и местността Гашна "

Докладва: Кмет на Община Девин

 

16.Докладна записка с Вх. № ДЗО –134 от 19.07.2016 г. относно:Одобряване на годишния план по чл.7, ал.4 от НУРВИДГТДДОСПДНГП.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

17. Докладна записка с Вх. № ДЗО –122 от 12.07.2016 г. относно: Отмяна на Решение №72 от 28.07.2016 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

18. Докладна записка с Вх. № ДЗО –133 от 15.07.2016 г. относно: Наредба за записване, отписване и преместване в общинските детски градини.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

19. Докладна записка с Вх. № ДЗО –124 от 15.07.2016 г. относно: Утвърждаване на химн на гр.Девин.

Докладва: Председател на ОбС – Девин

 

20. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

 

 

Изготвил: Людмила Глухова

Главен специалист К ОбС- Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер