Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Проекти на нормативни актове преди 01 май 2020 г. Проект на наредба за записване, отписване и преместване в детските градини на територията на община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

                                                                    

                                                                                                       /ПРОЕКТ/

 

НАРЕДБА

ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВИН

 

 

Глава първа

Общи положения

           Чл.1. С този Наредба се уреждат условията и редът за записване, отписване и преместване на децата в детските градини на територията на Община Девин

Чл.2. Наредбата е задължителна за директорите, учителите и служителите на детските заведения и за родители на децата.

Глава втора

Записване, отписване и преместване в общинските детски градини

Раздел І- Общи разпоредби

Чл.3. ал.1 Детските градини са институции в системата на предучилищното и училищното образование , в които се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в І клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

                   ал.2 В детските градини може да се приемат за отглеждане, възпитание, социализация и обучение деца на двегодишна възраст.

           ал.3 В детските градини може да се разкриват яслени групи за отглеждане на деца от 10 месечна възраст до тригодишна възраст.

                    ал.4 Децата, постъпили в яслени групи в детските градини се отглеждат, възпитават, социализират и обучават по стандартите за ранно детско развитие, приети с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката.

         Чл.4. Децата в детските градини се отглеждат, възпитават, социализират и обучават при условия, които гарантират :

-          техните права, свобода, сигурност;

-          зачитане достойнството им, уважение и любов към детето;

-          възпитание в дух на разбирателство, мир и толерантност;

-          приобщаване към национални традиции и културни ценности;

-          цялостно развитие на детската личност;

-          придобиване на съвкупност от компетентости – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване към училищното образование

-          светското образование не допуска налагането на идеологически и религиозни доктрини на децата, както и дискриминация на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

         Чл.5. Детските градини могат да предлагат допълнителни дейности извън режима срещу заплащане от родителите.

Раздел ІІ- Постъпване и преместване в детската градина

         Чл.6. ал.1 Децата постъпват в детската градина не по-рано от учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишната им възраст.

         ал.2 По преценка на родителя и/или при липса на яслена група в съответното населено място и при наличие на свободни места децата може да постъпят в детската градина и при навършени 2 години към началото на учебната година на постъпването.

         ал.3 В яслените групи в детските градини може да постъпят деца от 10 месечна до тригодишна възраст.

         ал.4 Постъпването на децата в детските градини се осъществява целогодишно.

Чл.7. В Детските градини се приемат деца с писмена молба от родителите или настойниците. Към молбата се прилага копие от акта за раждане и необходимия набор медицински документи, издадени от здравни органи - медицински изследвания на детето и родителите, имунизационен паспорт на детето, бележка от личния лекар.

Молбите се подават до директорите на Детските градини по образец, в текста се съдържат трите имена на детето, ЕГН, домашен адрес, домашен телефон, имена и месторабота на родителите, служебен телефон.

Чл.8. В случай че желаещите за приемане в яслените или градинските групи на детските градини са повече от капацитетите им, приоритетно се приемат деца при следните условия:

-          ангажираност на двамата родители;

-          деца с един родител или на самотни майки;

-          деца от района на детското заведение;

Чл.9. Списъкът на децата за І-ва група в ДГ се изготвя и обявява до 10 септември от директорите на детските градини.

Чл.10. За ползване на детски ясли и детски градини родителите или настойниците заплащат такси съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин.

Времето за заплащане на таксите е от 1-во до 9-то число на месеца. Таксата е за предходния месец.

Чл.11. Преференции ползват родители, отговарящи на изисквания предвидени в

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин и след представяне на декларации до директорите, придружени с документи доказващи преференцията.

Чл.12. В Детските градини посещението на децата може да бъде прекъсвано или подновявано с предварително уведомяване от родителите. За времето, през което детето не е посещавало детската ясла или детската градина, не се заплаща такса.

Чл.13. Децата от Детските градини се отписват при следните случаи:

-          по желание на родителите;

-          при постъпване в първи клас;

-          при незаплащане на месечната такса за два последователни месеца.

Чл.14. Директорите на детските градини от 1-во до 5-то число на всеки месец подават в общината информация за средна мес. посещаемост на децата през предходния месец.

Чл.15. Децата в общинските детски градини могат да се преместят в други детски заведения през цялата учебна година при наличие на свободни места.

Чл.16. При преместване на деца в други детски градини се издава служебна бележка.

Чл.17. Разпоредбите на тази наредба се прилагат съответно и в случаите, в които задължителното предучилищно образование се осъществява от училище.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер