Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти Стартира проект "Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин"
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 22 Юли 2016г. 16:00ч.
     

 

ОБЩИНА ДЕВИН

 

 


 

 

На 19.07.2016 г. в община Девин стартира проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин”, финансиран Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”.

Основната цел на проекта е превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата на община Девин чрез инвестиции в ранното детско развитие. Целта е да се предостави подкрепа на децата в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, както и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции. Чрез подобряване на готовността на децата за включване в образователната система и подкрепата за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители, се цели да се ограничи и предаването на бедността между поколенията. Изпълнението на предвидените по проекта дейности ще даде възможност да се създаде мрежа от интегрирани услуги за ранно детско развитие.

 

www.eufunds.bg

Проектът се осъществява с финансовата подкрепана Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер