Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Отчети Отчет за дейността на Общински съвет Девин за периода 06.11.2015 г. – 30.06.2016 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

Приложение към Решение 118 от 26.07.2016 г.

 

О Т Ч Е Т

за дейността на Общински съвет Девин за периода 06.11.2015 г. – 30.06.2016 г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В задълженията си вменени в чл.27, ал.6 от ЗМСМА и чл.109 от ПОДОСНКВОА председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии. Във тази връзка представям пред Вас отчет за работата на Общински съвет Девин и неговите комисии за периода м.Ноември 2015 г. – м. Юни 2016 г.

От началото на мандата до края на отчетния период са проведени 13 броя заседания / от които 9 бр. редовни и 4 бр. извънредни /. За всичките проведени заседания са приети 154 бр. решения. Разделено на проведените заседания се падат средно по 12 бр.решения на заседание. От тях има върнати заради пропуски или несъответствия с нормативната база от Областния управител 5 бр. решения, които впоследствие са отменени или променени. На фона на общия брой това една малка част. Въпреки, че всички докладни записки внасяни от общинска администрация са съгласувани със съответните отдели, все ще има какво да се желае относно окомплектоването и качеството на същите.

От всичките приети решения 51 бр. са във връзка с устройство на територията и разпореждане с общинската собственост, 54 бр. са във връзка с бюджета на общината и кандидатстване по проекти, 10 бр. са във връзка с образованието, културата и спорта, 15 бр. са за здравеопазване соц.политика и 24 бр. са други / приемане на решения за наредби , правилници, отмяна на решения, избор на комисии др./

Присъствието на общинските съветници за изминалия период е следното. За проведените заседания от 221 бр. присъствия съгласно ЗМСМА са регистрирани 204 присъствия. 15 бр. са отсъствията по уважителни причини и 2 бр. безпричинни. Прави впечатление отговорността на общинските съветници към техните задължения и стремежа да не се отсъства от заседанията.

Заседанията на общински съвет протичат в нормална работна обстановка което се дължи най – вече на факта, че в постоянните комисии към него се извършава огромната работа по обсъждане на докладните записки и приемането на становищата по тях.

През отчетния период като помощни органи на Общински съвет бяха структурирани 4 постоянни комисии. ПК „ Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” /БФЕФП/, ПК „ Устройство на територията.Общинска собственост. Селско и горско стопанство”/ УТОССГС/, ПК „ Образование, младежки дейности, спорт, туризъм, култура” /ОМДСТК/ и ПК „ Здравеопазване и социална политика. Екология” /ЗСПЕ/.

Постоянните комисии на общинския съвет работят съобразно изискванията на Глава осма от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Броя на заседанията на ПК са следните:

ПК „ БФЕФП” –        14 заседания, разгледани 74 бр. ДЗ и КО

ПК „ УТОССГС” –      12 заседания, разгледани 67 бр. ДЗ и КО

ПК „ ОМДСТК” -       8 заседания, разгледани 19 бр. / ДЗ и КО /

ПК „ ЗСПЕ” -           10 заседания, 60 бр. ДЗ и КО от които 36 бр. са за отпускане на помощи

Видно от направената справка за работата на общински съвет и неговите органи е видно, че общинският съвет работи съобразно изискванията на ЗМСМА и реагира бързо и адекватно на необходимостта от вземане на спешни решения по проблеми от обществено значим характер.

С последните изменения в ПОДОСНКВОА създадохме условия за по – голяма прозрачност в работата на общински съвет и неговите комисии. Заседанията на съвета ще се излъчват и онлайн в сайта на общината за да може да се следят от колкото се може повече заинтересовани жители на общината. Пълните протоколи също ще бъдат публикувани на сайта. Смятам, че с тези промени ние даваме достатъчно голяма прозрачност на нашата работа пред населението на общината гласувало ни доверие да подобрим начина на работа, условията на живеене, създаването на условия за разкриване на работни места и решаването на други проблеми.

Но всичко това зависи от доброто взаимодействие на общинския съвет с общинска администрация. За това взаимодействие може има доста какво още да се желае в насока предварително обсъждане още преди внасяне на докладни записки на обществено значими въпроси касаещи болшинството от жителите на общината, промени в устройствените планове засягащи обществени територии, проекти за наредби и правилници и техните изменения и др. Всичко това ще е от съществена полза за работата на общинския съвет, във връзка с вземане на правилните решения и взаимодействието му с общинската администрация. Опита показва, че когато има прозрачност в работата на общински съвет и общинската администрация добро взаимодействие между тях, това е от полза на всички.

В изпълнение на чл.18, ал.2 т.12 от Правилника от председателя на общинския съвет придружен от общински съветници бяха проведени 5 приемни по населените места в общината / Лясково, Настан, Триград, Кестен, Осиково / на които бяха поставени проблеми както от личен характер така и въпроси свързани с населените места повечето от които свързани с инфаструктура, води и канализации, подпорни стени , ползване на земи и др.

От цялата свършена работа до тук дейността на Общинския съвет през изминалия период може да се оцени като много добра.

 

РУСИ ЧАУШЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер