Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти Обява за финансиран проект за саниране на СОУ "Хр. Ботев"
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Обява за финансиран проект за саниране на СОУ "Хр. Ботев" PDF Печат Е-поща


Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

 www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

 

 

 

На 16.07.2009 год. между Община Девин и Министерство на регионалното развитие и благоустройството се подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/4.1-01/2007/058 / 13.07.2009 г. за изпълнение на проект „Извършване на енергоефективни мероприятия и изпълнение на необходимите СМР на СОУ „Хр.Ботев”. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие /ЕФРР/ чрез Оперативна програма „Регионално развитие”и от държавния бюджет на Република България, приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”, бюджетна линия  BG161PO001/4.1-01/2007.

Общата стойност за реализацията на предвидените проектни дейности е в размер на 849 858,78 лева. Сумата, осигурена от ЕФРР е в размер на 722 379,96 лв. (85%), а Националното съфинансиране е 127 478,82 лв. (15%). Периодът за изпълнение на проекта е 18 месеца. Бенефициент по проекта е Община Девин.

Общата цел на проекта е подобряване на услугите в областта на образованието в община Девин, чрез обновяване на свързаната с тях инфраструктура.

Специфичните цели на проекта са:

1.    Подобряване на качеството на живот, жизнената и работната среда на живущите в община Девин като цяло и в частност на децата, които посещават СОУ „Христо Ботев” и техните семейства.

2.     Осигуряване на обновена и безопасна учебна среда, отговаряща на съвременните стандарти, в следствие на което учащите, учителския и обслужващ персонал, ще повишат физическата си дееспособност и психическата си устойчивост.

3.     Намаляване на енергоемкостта на единица отопляема площ, чрез внедряване на съвременни енергоспестяващи решения. Това ще доведе до намаляване на режийните разходи за отопление и осветление на учебното заведение и  пренасочване на спестените в резултат от ремонтните дейности средства  за  повишаване на качеството на предлаганите образователни услуги.

4.     Ограничаване миграцията на млади хора от общината. Идеята на общината е в дългосрочен план да се създадат предпоставки за обособяване на гр. Девин като икономически стабилен център, предлагащ високо ниво на образователни и социални услуги.

5.      Да спомогне за сформирането на отговорно поведение на учениците към подновения сграден фонд и да насочи вниманието им към дейности за енергийна ефективност, които биха могли да бъдат мултиплицирани в домашни условия.

Целевите групи са:

·  Учениците, обучавани в СОУ „Христо Ботев” – гр. Девин и техните семейства;

·  Педагогическият и обслужващ персонал на училището.

Основните дейности, заложени в проекта, са както следва:

1. Подготовка за изпълнение на проекта.

2. Подготовка и провеждане на тръжни процедури.

3. Строително-монтажни работи.

4. Извършване на строителен надзор от фирма изпълнител.

5. Извършване на авторски надзор.

6.Въвеждане на обекта в експлоатация, набавяне на всички разрешителни документи.

7. Одит на проекта.

8. Изготвяне на документацията по проекта.

9.Осигуряване на информация и публичност на проекта.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер