Начало ОБЯВЛЕНИЯ Отчуждаване на частни имоти Отчуждаване на имот частна собственост за обособяване терен за озеленяване в УПИ-ХХІІІ, кв.72 по ПУП на гр.Девин и изграждане на част от улица Руен, гр.Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

О Б Я В Л Е Н И Е

 

За предстоящо отчуждаване на имот частна собственост за обособяване терен за озеленяване в УПИ-ХХІІІ, кв.72 по ПУП на гр.Девин и изграждане на част от улица Руен, гр.Девин .

 

На основание чл.25, ал.1 от ЗОС

 

У В Е Д О М Я В А М

 

Собствениците на имот с кадастрален номер 20465.502.1532 с площ 160 кв.м. по кадастралната карта на гр.Девин представляващ незастроен терен , трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид озеленени площи, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на   имота. Имота е собственост на Стефан Димитров Апостолов, Мария Димитрова Шопова и Лидия Димитрова Апостолова с размeр на дължимото обезщетение 4928 лв./ лева/.

Имота се отчуждава съгласно глава ІІІ-та от ЗОС, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която неможе да бъде задоволена по друг начин /чл. 21, ал.1 от ЗОС/. и попада в реализацията на приетия ПУП за изграждане на терен за озеленяване в УПИ-ХХІІІ, кв.72 и улица „Руен” в кв.62, и кв.72 по ПУП на гр.Девин,   одобрен с решение №18/21.02.2005г. на общински съвет Девин.

 

 

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

/ВЛАДИМИР СОЛАКОВ/

По заповед за заместване №РД-09-370/19.07.2016г.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер