Начало ОБЯВЛЕНИЯ Обявления по наредбата за ОВОС Обявяване на открит достъп до информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно намерение на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

Община девин


 

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и във връзка с депозирано в Община Девин инвестиционно предложение на

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД

 

О Б Я В Я В А М Е:

 

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, Приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г., последно изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016г. за внесено уведомление за инвестиционно намерение: „Изграждане на нов електропровод ВЛ 110 кV, ВЕЦ „Въча 1” – ВЕЦ „Цанков камък””.

Информацията е на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни, всеки работен ден в периода от 04.08.2016 г. – 17.08.2016 г., в сградата на Община Девин на ул. „Дружба” № 1, ІІ етаж, стая 12, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.

 

Лице за контакти: г-жа Златка Устабашиева – главен експерт „Зелена система и Екология” в отдел „УТИОС”, тел. 03041/23-35.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер