Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Покани за заседания на Общински съвет - Девин Покана за извънпланово заседание на 18.08.2016 г.
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, чл.65, ал.3 от ПОДОСНКВОА, свиквам извънредно заседание на Общински съвет - Девин на 18.08.2016 година /четвъртък/ от 16.30 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

1.  Докладна записка №147 от 15.08.2016 г., относно: Приемане на План за финансово оздравяване на община Девин за периода 2016 – 2019 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

2.  Докладна записка №146 от 15.08.2016 г., относно: Актуализирана бюджетна прогноза на община Девин, за периода 2017 – 2019 г., на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

3.  Докладна записка №144 от 15.08.2016 г., относно: Приемане годишния отчет за състоянието на общинския дълг на община Девин за 2015 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

4.  Докладна записка №145 от 15.08.2016 г., относно: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на и сметките за средствата от Европейския съюз на община Девин към 31.12.2015 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

 

Изготвил:

Емилия Радкова

Мл. експерт „Канцелария на общинския съвет”

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер