Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Съобщение по ЗУПГМЖСВ PDF Печат Е-поща

 

О Б Щ И Н А    Д Е В И Н

МЕСТНА КОМИСИЯ ПО чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ

 

 

ДОПЪЛНЕНИЕ към Списък

на имащите право на компенсация по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове за 2009 г.

№ по ред

Дата на разглеждане

Група по време- престояване

Име, презиме и фамилия на титуляра или сътитулярите

Брой спестовни числа

6

04.09.09 г.

4

Анета Огнянова Илиева

26 844

Списъкът подлежи на обжалване пред кмета на община Девин по реда на Административнопроцесоалния кодекс в 14-дневен срок от съобщението за обявяването му в „Държавен вестник”.

 

 

 

Председател на

Местната комисия:              /п/

                                                                                                /ЕЛКА СТАНЧЕВА/

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер