Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 31.08.2016 година /сряда/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО –136 от 22.07.2016 г. относно: Изменение на т. I от Решение № 103 от 27.06.2016 г. и даване на съгласие за директно възлагане на автобусен превоз по линията Девин – Беден от общинската транспортна схема за обществен превоз на пътници на община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО –137 от 25.07.2016 г. относно: Формиране на паралелки под норматива на Наредба № 7/29.12.2000 г. през 2016/2017 учебна година в СОУ „Христо Ботев” – град Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО –138 от 03.08.2016 г. относно: Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост – находище Беденски бани, община Девин, област Смолян.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО –139 от 04.08.2016 г. относно: Отмяна на Ваше решение № 101/23.07.2015 г.

Докладва: Председател на ОбС – Девин

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 140 от 08.08.2016 г. относно: Одобрява-не на командировъчни разходи на кмета на община Девин и на председателя на Общински съвет – Девин за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 141 от 09.08.2016 г. относно:Предоставяне от ОПФ имот с проектен идентификатор № 20465.99.86, по § 27, ал. 2 т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗСПЗЗ.

      Докладва: Кмет на Община Девин

 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 142 от 10.08.2016 г. относно:Избор на временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство” Грохотно.

Докладва: Председател на ОбС – Девин

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО –143 от 11.08.2016 г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на община Девин.

Докладва: Председател на ОбС – Девин

 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО –148 от 16.08.2016 г. относно: Вземане на Решение за одобряване запис на заповед от община Девин в полза на Министерство на труда и социалната политика, обезпечаваща авансово плащане по административен договор № BG05M9OP001-2.004-0034-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент № BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, проект „Общностен център за деца и семейства в риск – град Девин”.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО –149 от 16.08.2016 г. относно:Формиране на паралелки под норматива на Наредба № 7/29.12.2000 г. през 2016/2017 учебна година в община Девин и осигуряване на дофинансиране на училищата.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 150 от 17.08.2016 г. относно:Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост – находище Беденски бани, община Девин, област Смолян.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 151 от 18.08.2016 г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ.

Докладва: Председател на ОбС – Девин

 

13. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

 

 

Изготвил: Емилия Радкова

Младши експерт К ОбС- Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер