Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти Обявление за провеждане на подбор
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 02 Септември 2016г. 16:00ч.
     

 

ОБЩИНА ДЕВИН

 

 


 

 

Процедура за подбор на персонал по Проект BG05М9ОР001-2.004-0034

„Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин”

Община Девин обявява процедура за подбор на персонал по проект BG05M9ОP001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин”, Договор № BG05M9ОP001-2.004-0034.С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г., приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”

Обявление – виж тук

Информация за проекта – виж тук

 

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

  • Заявление по образец – изтегли от тук
  • Автобиография по образец – изтегли от тук
  • Декларация по образец – изтегли от тук
  • Декларация по чл. 107а от КТ – изтегли от тук
  • Копие от документ за завършено образование.
  • Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж и опит на кандидата (ако е приложимо).
  • Копие на документи, доказващи допълнителни умения и квалификация (ако е приложимо).
  • Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания 1 ден след крайния срок за подаване на документите.
  • Интервю – събеседване в 2-дневен срок след проверката на съответствията на представените документи.

Всички съобщения във връзка с подбора се обявяват на информационното табло във фронт-офиса на Общинска администрация – Девин, ул. „Дружба” № 1 и на интернет страницата на Община Девин – www.devin.bg, секция „Обявления” / „Финансирани проекти”.

Място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението с приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в офиса на проекта – стая № 5, етаж 3, Общинска администрация – Девин, ул. „Дружба” № 1 до 17.00 ч. на 14.09.2016 г.

Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.

Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Девин

Начин на провеждане на подбора:

Подборът протича в два етапа:

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община Девин и на информационното табло във фронт-офиса на Общинска администрация – Девин, ул. „Дружба” № 1.

В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисията, назначена от кмета на общината и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати.

Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се изпраща на допуснатите кандидати по електронната поща, по факс или се връчва лично.

Кметът на община Девин сключва трудов договор с класираните кандидати.

Телефон за информация: 03041/27 69 или 0879 22 15 88

 


www.eufunds.bg

Проектът се осъществява с финансовата подкрепана Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер