Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 29.09.2016 година /четвъртък/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО–152 от 19.08.2016 г. относно:Съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ и сключване на предварителен и окончателен договор.

Докладва: Кмет на Община Девин

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО–153 от 19.09.2016 г. относно: Съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ и на предварителен и окончателен договор за покупка на част от частен имот.

Докладва: Кмет на Община Девин

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО–154 от 25.08.2016 г. относно:Правилник за дейността на Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс /ЦПЛР – ОДК/ гр. Девин

Докладва: Кмет на Община Девин

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО –155 от 14.09.2016 г.относно:Безвъзмездно придобиване на имоти от държавата.

Докладва: Кмет на Община Девин

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 156 от 14.09.2016 г. относно: Управле-ние на общински имот

Докладва: Кмет на Община Девин

6. Докладна записка с Вх.№ ДЗО -157 от 14.09.2016 г.относно:Актуализация на Общинския план за развитие на община Девин за периода 2014 - 2020 г.                            

Докладва: Кмет на Община Девин

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО–158 от 14.09.2016 г. относно:Даване на съгласие за кандидатстване на НЧ "Светлина - 1948" - с. Гьоврен, община Девин с проект "Ремонтни дейности и обзавеждане" и удостоверяване на това, че дейностите, включени в проекта, съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие на община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО–159 от 14.09.2016 г. относно: Даване на съгласие за кандидатстване на НЧ "Изгрев - 1936" - с. Триград, община Девин с проект "Ремонтни дейности" и удостоверяване за това, че дейностите, включени в проекта, съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО-160 от 14.09.2016 г. относно: Даване на съгласие за кандидатстване на НЧ "Просвета - 1942" - с. Лясково, община Девин с проект "Ремонтни дейности и обзавеждане" и удостоверяване на това, че дейностите, включени в проекта, съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО–161 от 14.09.2016 г. относно:Осигуряване на средства от общинския бюджет за произвеждането на частични избори за кмет на кметство с. Грохотно.

Докладва: Кмет на Община Девин

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО–162 от 14.09.2016 г. относно: Одобряване на задание за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 011251/ ПИ с проектен № 011958/ в м. "Кюром връх" в землището на с. Лясково, община Девин и даване на разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ.

Докладва: Кмет на Община Девин

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО–163 от 14.09.2016 г. относно:Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за част от ПИ 20465.198.6 /ПИ с проектни № 20465.198.12 и 20465.198.13/ м."Усое" в землището на гр. Девин

Докладва: Кмет на Община Девин

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО–164 от 14.09.2016 г. относно: Допълване на Решение №115/26.07.2016 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО–165 от 15.09.2016 г. относно:Даване на съгласие за кандидатстване с проект "Изграждане и рехабилитация на външна и вътрешна водоснабдителна система и съоръжения на четири села в община Девин" и удостоверяване за това, че дейностите, включени в проекта, съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

15. Докладна записка с Вх. № ДЗО–166 от 15.09.2016 г. относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проект "Рехабилитация на път PAZ2044: / III - 377, Равногор - Нова махала/ Граница община /Брацигово Батак/ - Фотиново - Граница община /Батак - Девин/ - Девин / III - 197 / " и удостоверяване на това, че дейностите, включени в проекта, съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

16. Докладна записка с Вх. № ДЗО–167 от 15.09.2016 г. относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проект "Рехабилитация и реконструкция на улици в населените места на община Девин" и удостоверява за това, че дейностите, включени в проекта съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на община Девин

Докладва: Кмет на Община Девин

17. Докладна записка с Вх. № ДЗО–168 от 19.09.2016 г. относно: Предоста-вяне от ОПФ имот с проектен кадастрален №115034, по параграф 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗСПЗЗ.

Докладва: Кмет на Община Девин

18. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

 

 

 

Изготвил: Людмила Глухова

Главен специалист К ОбС- Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер