Начало ОБЯВЛЕНИЯ Общински гори Заповед за класиране на кандидатите от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 1601
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

З А П О В Е Д

№ РД-09-528/06.10.2016 г.

 

На основание чл. 62, ал.1,т.1 във връзка с чл. 50 т. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за краткост „Наредбата”) и въз основа на представения и утвърден от менна 05.10.2016г. протокол за проведения на 04.10.2016г. търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 1601/с отдел 180 „В”/ на територията на Община Девин,по реда на чл.49,ал.1,т.1 от Наредбата открит с моя Заповед №РД-09-508/21.09.2016г.

 

 

I.ОДОБРЯВАМ

  1. „ДСВ-ТРАНС” ЕООД – с.Михалково общ.Девин,като класирал се на Първо място /Печеливш в Търга/ при критерии ”най-висока предложена цена” на търга с явно наддаване с предмет:

„Продажба на стояща дървесина на корен, от обект № 1601 с отдели 180 „В” - който е заявил желание да закупи дървесината от обект 1601 по достигната цена, с четиридесет стъпки по-нагоре от първоначалната, а именно 244995,00 лева без вкл. ДДС./двеста четиридесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и пет лева без ДДС/.

Мотиви:

    

Фирмата е представила всички необходими документи, спазила е минималните изисквания към кандидат купувачите и е предложила най-високата цена по чл.61 ал.10 от Наредбата.

 

2. За класирани на Второ и Трето място,както следва:

 

                   За класиран на Второ място - „ДОСПАТЛЕС” ЕАД- гр.Доспат предложил цена в размер на 243245,00 лева без вкл. ДДС. /двеста четиридесет и три хиляди двеста четиридесет и пет лева без ДДС/,с една стъпка по надолу от печелившия.

 

                  За класиран на Трето място - „ЗЕЙТО” ООД – с.Нова Махала, предложил цена в размер на 234495,00 лева без вкл. ДДС. /двеста тридесет и четири хиляди четиристотин деветдесет и пет лева без ДДС/,тридесет и четири стъпки от началната цена.

 

     3. Отстраняването от участие във втория етап от търга /Наддаване чрез стъпки/ на

„БОЯНА” ЕООД – с.Драгиново ,като не представя всички документи, надлежно, вярно и пълно попълнени във вид и съдържание, съгласно документацията за участие- неправилно попълнена декларация №4 и не представя доказателства в подкрепа на декларираното.

 

II. ОПРЕДЕЛЯМ

 

1.„ДСВ-ТРАНС” ЕООД – с.Михалково общ.Девин с ЕИК 120583045 за спечелил процедурата - търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 1601 на територията на Община Девин с отдели 180 „В”, който е заявил желание да закупи дървесината от обект 1601 по достигната цена, с четиридесет стъпки по-нагоре от първоначалната,а именно244995,00 лева без вкл. ДДС./двеста четиридесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и пет лева без ДДС/.

 

III.ДОПУСКАМ

1. Съгласно чл.34, ал.3 от Наредбата във връзка с чл.60 ал.1 от АПК,да се извърши предварително изпълнение на настоящата заповед,с цел навременно стартиране на дърводобива и реализацията на дървесината и даване възможност на изпълнителя на дейността да направи своевременна организация, за изпълнението на заложените по Горскостопански план на Община Девин - възобновителни сечи ,и използване на възможностите,които предоставят зимните месеци за нанасяне на по-малко вреди върху подраста в насажденията,както и за своевременно усвояване на паднали и пречупени дървета от предишни снеголоми-вали – за спиране разпространението на болести и вредители по горско-дървесната растителност.

 

IV.НАРЕЖДАМ

1. Във връзка с изпълнението на разпоредбите на чл.62, ал.2 от Наредбата, настоящата заповед да бъде съобщена на заинтересованите лица по реда на чл.61 от АПК, както и да се публикува на сайта на Община Девин.

 

Изпълнението на тази част от Заповедта възлагам на Секретаря на Общината.

Настоящата заповед може да се обжалва по реда на АПК.

 

     КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

     КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер