Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Проекти на нормативни актове преди 01 май 2020 г. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

Проект!

Наредба

за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин (приета с Решение №163 от 22.12.2008 година на Общински съвет–Девин, изменена с Решение № 5 от 20.01.2010 г. и допълнена и изменена с Решение № 5 от 27.01.2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изменена и допълнена с Решение № 258 от 21.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. с Решение № 31 от 22.12.2015 г., в сила от 22.12.2015 г.)

 

 

 

Глава първа

Общи положения

§ 1. В член 2 се създават:

точка 8 със следното съдържание: „т. 8. Данък върху таксиметров превоз на пътници” и

точка 9 със следното съдържание: „Други местни данъци, определени със закон (досегашна т. 8)”

§ 2. Създава се нов раздел VІІ „Данък върху таксиметров превоз на пътници” членове 59-65.

„Раздел VІІ

Данък върху таксиметров превоз на пътници

Чл. 59. (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.

(2)За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с изключение на случаите по глава втора, раздел VI от Закона за местните данъци и такси.

(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на община Девин по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

Чл. 60 (1) Годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за 2017 година е в размер на 400 лв.

(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

(3) Когато общински съвет Девин не е определил размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в срок до 31 октомври, данъкът се събира на базата на действащия размер за предходната година.

Чл. 61 (1) Преди получаване на издаденото от кмета на общината разрешение за таксиметров превоз на територията на община Девин по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация по образец за дължимия данък в общината.

(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с определянето на данъка.

(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.

(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация се подава и от прехвърлителя и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване на прехвърлянето в търговския регистър в съответната община.

Чл. 62. Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход на община Девин когато разрешението за извършване на таксиметров превоз е издадено за нейната територия.

Чл. 63. (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по следната формула:

ДДТГ = ГДТПП x  БМ

, където

12

ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 60, ал. 1;

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:

НВДТПП = ПГДТПП x БМ

, където

12

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Чл. 64. Данъкът по чл. 60 се внася преди получаване на издаденото разрешение от кмета на община Девин по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

Чл.65. Възстановяване на надвнесен данък по чл. 63, ал. 2 се извършва по писмено искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

§ 4. Чл. 15 се изменя така:

Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

Действащия в момента текст е:Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 1,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

§ 5. Навсякъде текстът в Наредбата „приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси” се заменя с текста „приложение № 4 към Глава втора, раздел VІ от Закона за местните данъци и такси”

§ 6. В алинея 1 от чл. 46 текстът „от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годинатасе заменя с текста „от 1 март до 30 юни и до 31 октомври на годината

§ 7. Чл. 58 се изменя така:

Чл.58. (изм. с Решение № 5 от 27.01.2011 г.) Туристическия данък на територията на община Девин се определя в следните размериза всяка нощувка съобразно населените места и категорията на местата за настаняване:

 1. (изм. с Решение № 5 от 27.01.2011 г.)

за Девин

 1. категория 1 звезда - 0.30 лв.
 2. категория 2 звезди - 0.30 лв.
 3. категория 3 звезди – 0.50 лв.
 4. категория 4 звезди – 0.50 лв.
 5. категория 5 звезди – 0.50 лв.
 6. (изм. с Решение № 5 от 27.01.2011 г.)

За всички населени места

 1. категория 1 звезда - 0.30 лв.
 2. категория 2 звезди - 0.30 лв.
 3. категория 3 звезди – 0.50 лв.
 4. категория 4 звезди – 0.50 лв.
 5. категория 5 звезди – 0.50 лв.”
 6. (изм. с Решение № 5 от 27.01.2011 г.)

Действащия в момента текст е:

Чл.58. (изм. с Решение № 5 от 27.01.2011 г.) Туристическия данък на територията на община Девин се определя в следните размериза всяка нощувка съобразно населените места и категорията на средствата за подслон и местата за настаняване:

за Девин

 1. категория 1 звезда - 0.20 лв.
 2. категория 2 звезди - 0.20 лв.
 3. категория 3 звезди – 0.30 лв.
 4. категория 4 звезди – 0.30 лв.
 5. категория 5 звезди – 0.30 лв.
 6. (изм. с Решение № 5 от 27.01.2011 г.)

За всички населени места

 1. категория 1 звезда - 0.20 лв.
 2. категория 2 звезди - 0.20 лв.
 3. категория 3 звезди – 0.30 лв.
 4. категория 4 звезди – 0.30 лв.
 5. категория 5 звезди – 0.30 лв.”

§ 8. Вт. 1 от Приложение № 1 към член 56 се прави следното изменение: отпада текстът „средствата за подслон”.

§ 9. Вт. 3 от Приложение № 1 към член 56 се прави следното изменение:

„3. (изм. с Решение № 5 от 27.01.2011 г.

Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта- данъкът се определя, съгласно нетната търговска площ за 1 кв. м. на обекта.

І зона

Централна градска част

ІІ зона

Всички останали улици от гр.Девин, кв.Настан и село Триград

ІІІ зона

Останалите населени места /села/

12 лв.

8лв.

6 лв.

Действащия в момента текст е:

„3. (изм. с Решение № 5 от 27.01.2011 г.

Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта- данъкът се определя, съгласно нетната търговска площ за 1 кв. м. на обекта.

І зона

Централна градска част

ІІ зона

Всички останали улици от гр.Девин, кв.Настан и село Триград

ІІІ зона

Останалите населени места /села/

10 лв.

8лв.

6 лв.

§ 10.Т.16, от Приложение № 1 към член 56 се изменя така:

„16. Автомивки: ремонт, регулиране и балансиране на гуми - данъкът се определя според местонахождението на обекта

І зона

Девин

ІІ зона

Селата

800 лв.

400 лв.

Действащия в момента текст е:

„16. Автомивки: ремонт, регулиране и балансиране на гуми - данъкът се определя според местонахождението на обекта

І зона

Девин

ІІ зона

Селата

700 лв.

300 лв.

§ 11.Т.17, от Приложение № 1 към член 56 се изменя така:

17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджииски и други услуги по техническото обслужване ремонта на МПС - данъкът се определя според местонахождението на обекта

І зона

Девин

ІІ зона

Селата

900 лв.

400 лв.

Действащия в момента текст е:

„17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджииски и други услуги по техническото обслужване ремонта на МПС - данъкът се определя според местонахождението на обекта

І зона

Девин

ІІ зона

Селата

800 лв.

300 лв.

§ 12.Т.33, подт. а от Приложение № 1 към член 56 се изменя така:

„33. Игри с развлекателен или спортен характер – данъкът се определя за брой съоръжения според местонахождението на обекта, както следва:

а) за развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон, размера на данъкът се определя за брой съоръжения.

І зона

Девин

ІІ зона

Селата

160 лв.

100 лв.

Действащия в момента текст е:

„33. Игри с развлекателен или спортен характер – данъкът се определя за брой съоръжения според местонахождението на обекта, както следва:

а) за развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон, размера на данъкът се определя за брой съоръжения.

І зона

Девин

ІІ зона

Селата

146 лв.

100 лв.

Наредбата влиза в сила от 1 януари 2017 г.

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в община Девин, както и на следните електронни адреси:

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. и Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. в 14-дневен срок от 10.10.2016 г. до 09.11.2016 г. включително.

МОТИВИ

за приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин

   1.Причините, които налагат приемането:

Привеждане на сега действащата Наредба към действащия в момента Закон за местните данъци и такси, а именно:

-       Създаване на нов раздел и приемане на размер на новоприетия с Раздел VІІІ Данък върху таксиметровия превоз. Размерът от 400 лева годишно се приближава до долната граница, която е 300 лева. Тук се има предвид относително неголемия, но постоянен обем на таксиметровите услуги и същевременно необходимостта от увеличаване приходите в общинския бюджет;

-       Понятието „Срества за подслон” вече не съществува;

Увеличаването размера на туристическия данък от 0.30 на 0.50 лева за обектите с категория от 3 до 5 звезди и от 0.20 на 0.30 лева за тези с категория 1 и 2 звезди отговаря на засиления туристистически поток в общината в сравнение с 2011 г., когато е било последното определяне на данъка. Средствата ще се използват за дейности, регламентирани в Закона за туризма включително озеленяване и реклама на туристическия продукт в общината.

-       Увеличаването промила върху данъчната оценка при изчисляване размера на данъка върху недвижимите имоти е продиктувано от необходимостта на увеличаване приходите в общинския бюджет.

-       Предложенията за увеличение в Приложение № 1 към чл. 56 са продиктувани от: увеличения брой потребители в търговските обекти в гр. Девин особено в активния туристическия сезон; увеличения брой автомобили, които се обслужват в автомивки, сервизи за ремонт, регулиране и балансиране на гуми, сервизи за авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджииски и други услуги по техническото обслужване ремонта на МПС. Развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон също привличат по-голям брой посетители, особено в активния сезон.

2. Целите, които се поставят:

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девинцели привеждането й в съответствие с действащите нормативни актове от по-висока степен, а именно Закона местните данъци такси, както и увеличаване приходите в общинския бюджет.

         Проектът е изготвен в съответствие и изпълнение на политиката на Община Девин за подобряване на нейните финансови възможности, както и тези за развитие на туризма.

       

3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Прилагането на предлаганите изменения и допълнения с проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девини не изисква финансови средства.

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите:

Прилагането на предлагания проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девинцели привеждането й в съответствие с действащите нормативни актове от по-висока степен. Това ще осигури допълнителен приход в общинския бюджет и ще обезпечи по-доброто съдействие за развитие на туризма.    

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер