Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

 

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 28.10.2016 година /петък/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО –169 от 19.09.2016 г. относно: Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметки за средства от Европейския съюз за първото шестмесечие на 2016 г. и предложение за актуализация.

Докладва: Кмет на Община Девин

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО –171 от 10.10.2016 г. относно: Даване на съгласие за кандидатстване за отпускане на безлихвен заем от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за реализация на проект „Претоварна станция за ТБО – урегулиран имот VI, квартал 96, промишлена зона на град Давин, община Девин, област Смолян”.

Докладва: Кмет на Община Девин

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО –172 от 12.10.2016 г. относно: Определяне на средната месечна посещаемост в детските градини в община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО –173 от 12.10.2016 г. относно: Искане за промяна разходването на определените средства по Решение №49 на ОбС – Девин от 28.03.2016 г. и договор №333/14.04.2016 г., сключен между община Девин и НЧ „Назъм Хикмет - 1948” – с. Грохотно.

Докладва: Кмет на Община Девин

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 174 от 13.10.2016 г. относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 175 от 14.10.2016 г. относно:Даване на съгласие за кандидатстване с проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин” по Процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 176 от 14.10.2016 г. относно:Разпореждане с общински имот.

Докладва: Кмет на Община Девин

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО –177 от 14.10.2016 г. относно: Разпореждане с общински имот.

Докладва: Кмет на Община Девин

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО –178 от 14.10.2016 г. относно: Предложение за ликвидиране на съсобственост в УПИ – XI – 646,645, квартал 109 по ПУП на град Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО –179 от 14.10.2016 г. относно:Промяна в Културния календар на община Девин за 2016 г.

Докладва: Председател на ОбС - Девин

11. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

 

 

 

Изготвил: Емилия Радкова

Младши експерт К ОбС- Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер