Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Проекти на нормативни актове преди 01 май 2020 г. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

Проект!

 

Наредба за изменения и допълнения на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Девин (приета с Решение №243 от 03.12.2013 г.)

 

Вносител: Красимир Даскалов – кмет на Община Девин

 

Съгласно чл.26, ал.2 отЗакона за нормативните актове, в законно установения срок от 30 дни, Община Девин чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения истановища по проекта на Наредбата на е-mаil  адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

 

МОТИВИ

 

1.Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, обн. ДВ бр.43 от 07.06.2016 г.

 

2.Измененията и допълненията включват: промяна в основните параметри, свързани с наличните към края на финансовата година разходи и на наличните към края на финансовата година поети ангажименти за разходи. Промени, свързани с основни срокове за публично обсъждане и приемане на проектобюджета, както и срокове, свързани с публичното обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета и информация за изпълнението на бюджета на общината.

 

3.В глава осма „а” от Закона за публичните финанси е предвидена процедура за общини с финансови затруднения.

 

Цели, които се поставят с приемане на наредбата: Да се приведе нормативната база на община Девин в съответствие с приетите изменения и допълнения в Закона за публични финанси.

 

Финансови средства: За прилагане на новите текстове на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Девин не е необходимо разходването на допълнителни финансови средства.

 

Очаквани резултати: Стриктно спазване на бюджетната дисциплина.

 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

 

Предлагания проект за изменение и допълнение на Наредба е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя

 

 

 

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Девин (приета с Решение № 243 от 03.12.2013 г.на Общински съвет Девин)

§ 1. В чл.21, ал.2 се изменя така:

(2) Бюджетните взаимоотношения по ал.1 може да се променят по реда на Закона за публични финанси, въз основа на друг закон или на акт на Министерския съвет.

§ 2. В чл.29 се правят следните изменения и допълнения:

  1. Алинея 2 се отменя.
  2. Създават се ал.5 и 6
  3. Досегашните ал.4 - 6, стават съответно ал.5 - 7.

(5) Ако общината е в процедура по финансово оздравяване, кмета на общината изпраща проекта на бюджет на общината за съгласуване от министъра на финансите.

(6) В рамките на срока по ал.4 кметът на общината представя проекта на бюджет на публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет, съгласно Приложение № 1. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета.

§ 3. В чл.30 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал.3:

а) в т.1 числото „5” се заменя с „15”;

б) в т.2 числото „30” се заменя с „50”.

2. Създава се нова ал.4:

(4) При разглеждането от общинския съвет на бюджета на община в процедура по финансово оздравяване се обсъжда и становището на министъра на финансите по проекта на бюджет на общината.

§ 4. В чл.37 се правят следните изменения

1. Алинея 5 се изменя така

С настоящата Наредба / в приложение №2 към наредбата са определени условията и редът за извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл.94, ал.3, т.1 и 2 и ал.

 

§ 5. Създава се нов чл.43а :

 

„чл.43а При наличие на условията по чл.130а, ал.1 от Закона за публичните финанси, се прилага глава осма „а” от Закона за публичните финанси.”

 

§ 6. В чл.44 се правят следните изменения:

 

1. Аления 1 се изменя така:

 

„(1) Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад, и в срок до 31 август на следващата бюджетна година го внася за приемане от общинския съвет. В случаите, когато Сметната палата извършва финансов одит на годишния отчет на общината, кметът на общината внася за приемане одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на общината.

 

2. В ал.5 думите „31 декември” се заменят с „30 септември”.

 

§7.В т. І. „Правила за провеждане на публичното обсъждане на проекта на общинския бюджет” от Приложение № 1 се правят следните изменения и допълнения:

 

1. В т.4. думите „30 ноември на предходната година” се заменят с „20 работни дни от обнародването на Закона за държавния бюджет за съответната година”

 

§8. В т. ІІ. „Правила за провеждане на публичното обсъждане на годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет” от Приложение № 1 се правят следните изменения и допълнения:

  1. В т.2 думите „31 декември” се заменят с „30 септември”
  2. В т.3 думата „документа” се заменя с „годишния отчет”.

§9. В приложение № 2 към чл.36, ал.5 в текста на заглавието на приложението „по чл.94, ал.3, т.1 и 2” се добавя запетая и след нея думите”ал.5 и ал.6”

1.В т.4 текстът „ДДС №3/01.04.2009 г.” да се чете „ДДС №04/01.04.2010 г.”

2.В т.8 числото „30” да се чете „50”

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер