Начало ОБЯВЛЕНИЯ Местна комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ Съобщение по ЗУПГМЖСВ за промени в изискванията
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

МЕСТНАТА КОМИСИЯ по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ уведомява титулярите на жилищно-спестовни влогове, невключени до момента в окончателния списък на гражданите, имащи право на компенсация по Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове (ЗУПГМЖСВ) и приемателите на права по чл.4а от ЗУПГМЖСВ, че във връзка с влезлия в сила Закон за изменение на ЗУПГМЖСВ (ДВ.бр.44 от 12.06.2009 г.), са променени следните условия:

Крайният срок за подаване на документи за включване в окончателния списък по чл.7 от Правилника за прилагане на ЗУПГМЖСВ е удължен до 31 декември 2009 г.

·        Стойността на притежаваното имущество по чл.2, ал.1, т.1 и т.4 от ЗУПГМЖСВ е променена от 40 000 лв. на 60 000 лв.

·         Притежателите на жилищно-спестовни влогове, открити до 31 декември 1990 г., могат да ги прехвърлят на роднини по права линия, а по съребрена – до трета степен включително (племенници).

·        Кметът на община Девин одобрява окончателния списък в срок до  30 ноември 2010 г.

Съгласно чл.2, ал.2 от Закона документите, които следва да се подадат до Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона в Общинска администрация – Девин, ул.”Дружба” №1, са:

·         Заявление по образец.

·         Декларация за семейно положение, имотно състояние и сделки с недвижими имоти по чл.2, ал.1 от ЗУПГМЖСВ (по образец).

·         Удостоверение за картотекиране за доказана жилищна нужда от общината по постоянното местоживеене.

Местната комисия разглежда исканията в едномесечен срок от постъпването им.

За справки и запитвания:

Общинска администрация – Девин, ул.”Дружба” №1;

тел.:03041/27 69, Елка Станчева – председател на комисията;

БАНКА ДСК – ЕАД, филиал Девин, ул.”Родопи”№4;

тел.: 03041/20 06, Росица Радева – член на комисията.

 

Председател на

Местната комисия:

/ЕЛКА СТАНЧЕВА/

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер