Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 30.11.2016 година /сряда/ от 09.30 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 180 от 19.10.2016 г. относно: Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост – находище Беденски бани, община Девин, област Смолян.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 181 от 19.10.2016 г. относно: Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост – находище Беденски бани, община Девин, област Смолян.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 182 от 20.10.2016 г. относно: Предложение за удължаване срока на договора за наем.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 185 от 11.11.2016 г. относно: Формиране на паралелка под норматива на Наредба №7/29.12.2000 г. през 2016/2017 учебна година в Професионална гимназия по електротехника „А. С. Попов”, град Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 186 от 11.11.2016 г. относно: Искане за промяна разходването на част от определените средства по Решение №49 на ОбС – Девин от 28.03.2016 г. и договор №Д – 346/19.04.2016 г., сключен между община Девин и НЧ „Отец Паисий - 1951” – с. Селча..

Докладва: Кмет на Община Девин

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 187 от 15.11.2016 г. относно:Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 189 от 15.11.2016 г. относно:Вземане на Решение за одобряване на запис на заповед от община Девин в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, обезпечаваща плащане по административен договор №BG16RFOP001-8.003-0022-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., процедура BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28 – Общини на малки градове от 4 – то ниво съгласно НКПР”, приоритетна ос 8 „Техническа помощ”.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 190 от 15.11.2016 г. относно: Разпореждане с общински имот.

Докладва: Руси Чаушев

Председател на ОбС - Девин

 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 191 от 16.11.2016 г. относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ 20465.161.47 в местността „Вадата” в землището на град Девин, община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 192 от 16.11.2016 г. относно:Даване на съгласие за изменение на част от УПИ V – за автогара и промяна на улична регулация от О.Т. 27, през О.Т. 370 до О.Т.371 в кв. 143, м. „Вадата”, град Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 194 от 16.11.2016 г. относно:Предложение за актуализация на бюджета на община Девин за 2016 г.

Докладва: Наташа Василева

Председател на ПК „ЗСПЕ”

 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 195 от 18.11.2016 г. относно:Предложение за актуализация на бюджета на община Девин за 2016 г.

Докладва: Руси Чаушев

Председател на ОбС - Девин

 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 196 от 18.11.2016 г. относно:Отпускане на финансови средства за осигуряване на пожарна безопасност в сградата на МБАЛ Девин ЕАД.

Докладва: Дияна Чаушева

Общински съветник в ОбС - Девин

 

14. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

 

 

 

Изготвил: Емилия Радкова

Младши експерт К ОбС- Девин

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер