Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Проекти на нормативни актове преди 01 май 2020 г. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

Проект!

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин (приета с Решение № 39 от 29.02.2016г. на Общински съвет Девин)

 

§ 1. В чл.18, ал.1 се изменя така:

2. събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им.

3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци включително отчисленията по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците.

§ 2. В чл.18, ал.2 се изменя така:

Кметът на общината издава заповед, в която се определят границите на районите и видът на предлаганите услуги в съответния район, както и честотата на сметоизвозване и се обявява публично до 31 октомври на предходната година

§ 3. В чл.18, ал.3 се изменя така:

Заявлението се подава в срок до 31 декември на предходната година и задължително се придружава от Декларация по образец – приложение №1

§ 4. В чл.18, ал.4 се изменя така:

Заедно със заявлението за освобождаване лицата представят доказателства /удостоверение от ЕВН и В и К/ за консумираната от тях ел. енергия и вода през текущата година.

§ 5. В чл.19 се изменя така:

ал. 1. Таксата за битови отпадъци се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината за която е дължима.

ал.2.На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

§6. В чл.22, ал.1 се изменя така:

За определяне на такса за битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятия по реда на чл.21, т.1 предприятията подават декларация по образец до кмета на общината в срок до 31 декември на предходната година – Приложение №2 за вида и броя на съдовете, които ще се използват през годината, съобразно обявената от кмета честота за извозване на битовите отпадъци.

7. В чл.49, ал.1, т.7 се изменя така:

Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци

 

 

Декларация по образец – приложение №1 - отвори;

Тарифа за размера на местните такси и цени на услуги и права, предоставяни от община Девин - приложение №3 - отвори;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер