Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Проекти на нормативни актове преди 01 май 2020 г. Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 12 Декември 2016г. 12:33ч.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНЯ РЕД В ОБЩИНА ДЕВИН

Приета с Решение №27 от 26.03.2009 г., доп. с Решение №67 от 30.06.2009г., доп. с Решение №127 от 17.09.2015г., изм. с Решение №37 от 22.12.2015г.

на Общински съвет Девин

 

/ ПРОЕКТ /

 

       &.1. В Раздел IXсе правят следните изменения и допълнения:

1. В чл.48 се прави следното допълнение и изменение:

Чл.48, ал.(2). Се допълва и изменя по следния начин:

„Чл.48, ал.(2). Т.1 Забранява се посещението на обществени места след 20.00 часа на малолетни лица до 14 годишна възраст включително, в нощни барове, ресторанти, дискотеки и други заведения за развлечение със сервиране на алкохол и/или тютюневи изделия, в игрални компютърни зали и интернет клубове, освен в присъствието на родител, настойник, попечител или друго лице което полага грижи за дете”

т.2. Забранява се посещението на обществени места след 22.00 часа на непълнолетни лица навършили 14 годишна възраст, но не са навършили 18 годишна възраст, в нощни барове, ресторанти, дискотеки и други заведения за развлечения със сервиране на алкохол и/или тютюневи изделия, в игрални компютърни зали и интернет клубове освен в присъствието на родител, настойник, попечител или друго лице което полага грижи за дете”

т.3. Ако родителите, настойниците, попечителите или други лица които полагат грижи за деца, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно лице за негов придружител на обществени места след 22.00, ако детето е навършило 14 годишна възраст, но не е навършило 18 годишна възраст.”

т.4. Пълнолетното лице удостоверява качеството си на придружител по ал.3 чрез писмен документ ( декларация по образец ) за изразено съгласие от родител, настойник, попечител или друго лице което полага грижи за дете. Декларацията посочва следните данни:

- трите имена и постоянен адрес на декларатора (родителя / настойника / попечителя / друго лице което полага грижи за дете)

- трите имена на детето и постоянния му адрес

- трите имена и постоянния адрес на придружителя на детето

- дата и часови период на придружаване на детето

- подпис на декларатора

- конкретно място

т.5. Едно лице може да придружава:

- при неорганизирани мероприятия – до 3 деца

- при организирани мероприятия – по списък

2. Чл.53 се премахва.

 

&.2. В Раздел X се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл.55 се прави следното изменение:

        В чл.55, ал.(2) става ал.(3) и обратно със следните изменения в текста:

„чл.55, ал.(2) При повторно нарушение на разпоредбите на Наредбата на виновните лица се налага наказание глоба в двоен размер на определените по ал.1 суми и/или забрана за упражняване на дейност за срок от 1 година.”

„чл.55, ал.(3). За нарушение на разпоредбите на чл.52 от Наредбата, на виновните лица се налагат следните санкции:

-          глоба или имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.

-          за повторно нарушение глоба или имуществена санкция от 5000 до 8000 лв.”

2. Добавя се нова ал.(4):

„Чл.55, ал.(4) Родител, настойник, попечител или друго лице което полага грижи за дете, което наруши разпоредбите на чл. 8, ал.3 и 4 от Закона за закрила на детето се наказва с глоба или имуществена санкция от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение – глоба или имуществена санкция от 500 до 1000 лв.”

 

 

          &.3. В Раздел XI се правят следните изменения и допълнения:

 1. Добавя се нов чл.63 със следния текст:

„Чл.63. Кмета на община Девин издава заповед на длъжностно лице за осъществяване на контрол по спазване на Наредбата.”

 

Приложение: Декларация по чл.48, ал.(2), т.4

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

във връзка с чл.48, ал.2, т.4 от Наредба №1 за поддържане и опазване

 

на обществения ред в Община Девин

 

Долуподписаният/та………………………………………………………………………….

 

/ име, презиме, фамилия – родител, настойник, попечител, др.лице полагащо грижи за дете /

 

Адрес:……………………………………………………………………………………….…..

 

Декларирам, че съм:

 

  • Родител
  • Настойник
  • Попечител
  • Друго лице което полага грижи за дете

 

и като такъв нося пълна отговорност за малолетното / непълнолетно лице

 

…………………………………………………………………………………………..……….

 

/ име, презиме, фамилия на детето /

 

Адрес:………………………………………………………………………………….………..

 

което може да бъде придружавано от:

 

……………………………………………………………………………………...……………

 

/ име, презиме, фамилия на придружителя /

 

Адрес: …………………………………………………………………………………..............

 

на……………20……г.,от ……..часа до ……часа, място …………………………………

 

 

Декларатор: ………………….

 

/ подпис /

 

гр.: ……………………………………….

 

дата: …………………………………….

 

 

 

Мотиви: В изпълнение на своите правомощия общинския съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения (чл.21 ал.(2) от ЗМСМА).

 

Наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен, такъв какъвто е Закона за закрила на детето.

 

В чл.8, ал.3 и 4 от специалния Закон за закрила на детето се задължават родителите, настойниците попечителите или други лиза полагащи грижи за дете да го придружават на обществени места при определени условия. В чл.45, ал.2 от същи закон са предвидени и съответните санкции за нарушаване на горецитираната разпоредба.

 

Посочените в чл.8, ал.3 и 4 от Закона за закрила на детето задължения са намерили отражение и в Наредба № 1 на община Девин - чл.52.

 

Разпоредбата е императивна и предвиждането на различен режим в нашата наредба е неправилно. Различията са в санкциите прилагани за нарушение на чл.52 от Наредбата.

 

В предвид тези обстоятелства се налага привеждането на административно-наказателните разпоредби на наредбата да бъдат съобразени със Закона за закрила на детето който е нормативен акт от по-висока степен.

 

През 2016г. се проведоха няколко срещи между институциите работещи с деца на тема” Подобряване на междуинституционалното сътрудничество между институциите работещи с деца на територията на община Девин, във връзка с превенцията на отпадане от училище, насилието и зависимостта от психоактивни вещества и др.” В следствие на дебатите се стигна до предложения за допълнения и изменения, които са залегнали проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 на поддържане и опазване на обществения ред в община Девин.

 

 

Основание: чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

Съгласно чл.7, ал.2 от Закона за нормативните актове, наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен. Съгласно разпоредбата на чл.10, ал.2 от ЗНА, обществени отношения, които спадат към област, за която има издаден нормативен акт, се уреждат с неговото допълнение или изменение, а не с отделен акт от същата степен. Поради това следва да се приемат промени в сега действащата наредба, а не да се приема изцяло нов такъв акт. Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Девин приета на основание чл.21, ал.2 следва да се публикува на интернет страницата на община Девин. Заинтересуваните лица имат право в 30 - дневен срок да депозират в деловодството на Общински съвет Девин предложения и становища по Проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Девин.

 

 

 

РУСИ ЧАУШЕВ - Председател на Общински съвет

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер