Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 29.12.2016 година /четвъртък/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО –197 от 23.11.2016 г. относно: Откриване на процедура за възлагане на автобусни линии от областната транспортна схема на обл. Смолян от квотата на Община Девин и линии от общинската транспортната схема.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО –201 от 14.12.2016 г. относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за урегулиране на ПИ 20465.151.19, ПИ 20465.151.25 и ПИ 20465.151.26 в м. "Гарипова тепавица" в землището на гр.Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО –202 от 14.12.2016 г. относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП- ПРЗ за ПИ 20465.151.14 и ПИ 20465.151.17 в м." Гарипова Тепавица" в землището на гр.Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО –203 от 14.12.2016 г. относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ 73105.22.94 в м. "Пичковица" в землището на с.Триград.

Докладва: : Кмет на Община Девин

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 204 от 14.12.2016 г. относно: Даване на съгласие за промяна на ПУП - ПРЗ за УПИ XV - 1603 / ПИ 502.3002/ и промяна на улична регулация от O.T. 1488 до O.T.1487 + 10, кв. 35 гр. Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 212 от 14.12.2016 г. относно: Даване на съгласие за промяна на ПУП-ПРЗ в гр.Девин - ЦГЧ на УПИ VIII-384, УПИ VII Комбинирана сграда и промяна на улична регулация от О.Т. 1779 до О.Т. 1780, от О.Т. 1780, през 1785 до О.Т. 411 и от О.Т 1785 до О.Т. 1783 по плана на гр. Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 205 от 14.12.2016 г. относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП - ПЗ за ПИ 004850, м. "Кърши" в землището на с. Грохотно.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО –213 от 15.12.2016 г. относно: Преобразуване на имоти общинска собственост.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 214 от 15.12.2016 г. относно: Дарение на имоти общинска собственост

Докладва: Кмет на Община Девин

 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО –215 от 15.12.2016 г. относно: Рехабилитация на Път III-866 Михалково - Граница ОПУ Смолян от км.66+857 до 88+050, с обща дължина 21.193 км.обл.Смолян

Докладва: Кмет на Община Девин

 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 216 от 14.12.2016 г. относно: Управление на общински имоти.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 220 от 15.12.2016 г. относно: Отдаване под наем на общински имоти

Докладва: Кмет на Община Девин

 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 217 от 15.12.2016 г. относно: Изменение на решение № 171 от 28.10.2016 г. на ОбС –Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 206 от 14.12.2016 г. относно: Даване на съгласие за подаване на проектно предложение на община Девин по Процедура BG05M9ОP001 - 2.006 "Развитие на социалното предприемачество", по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 -2020 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

15. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 210 от 14.12.2016 г. относно: Кандидатстване на община Девин с проектно предложение по приоритетна ос 2 на Оперативна програма " Околна среда 2014 -2020 г. /ОПОС 2014 -2020 г./, процедура № BG16М1 OP 002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци"

Докладва: Кмет на Община Девин

 

16. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 208 от 14.12.2016 г. относно: Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект "Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица зависими от грижа в община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

17. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 209 от 14.12.2016 г. относно: Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект "Осигуряване на топъл обяд в община Девин".

Докладва: Кмет на Община Девин

 

18. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 207 от 14.12.2016 г. относно: Изграждане на комисия за подготовка на проект на Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

19. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 200 от 12.12.2016 г. относно: Приемане на Наредба за изменения и допълнения на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

20. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 198 от 24.11.2016 г. относно: Предложение за актуализация на бюджета на община Девин за 2016 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

21. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 219 от 15.12.2016 г. относно: Предложение за актуализация бюджета на община Девин за 2016 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

22. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 218 от 15.12.2016 г. относно: Приемане на наредба за изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

23. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

 

 

 

Изготвил: Людмила Глухова

Главен специалист К ОбС- Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер