Начало ОБЯВЛЕНИЯ Общински гори Протокол от проведен търг с явно наддаване с предмет: „Продажба на стояща дървесина на корен”, от обект № 1602 открит със Заповед № РД-09-677/27.12.2016г. на кмета на Община Девин.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

УТВЪРДИЛ:
КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН
/  КРАСИМИР ДАСКАЛОВ   /


П Р О Т О К О Л

От  проведен търг с явно наддаване с предмет: „Продажба на стояща дървесина на корен”,  от обект № 1602 открит със Заповед № РД-09-677/27.12.2016г. на Кмета на Община Девин.

 

Днес на 20.01.2017 г. се състави настоящия протокол за проведения в 09:30 часа на 17.01.2017г. в сградата на Община Девин - Търг с явно наддаване с предмет: „Продажба на стояща дървесина на корен” за обект № 1602 от  комисия, назначена със Заповед № РД-09-14/17.01.2017г. на Кмета на Община Девин, в състав:

 

Председател: инж.Светослав Асенов Павлов – Ръководител на Общинска горска структура при Община Девин

Членове:
1. Надежда Асенова Ризова – Началник на „ПО”
2.Николина Стайкова Жайгарова – Юрисконсулт при Община Девин
3.Асен Сергеев Диев – Специалист ТОНМ
4. Дарина Ставрева Димитрова – Ст.счетоводител - „БТРЗ”

Комисията се събра в определения ден и час за провеждане на търга с явно наддаване с предмет: „Продажба на стояща дървесина на корен”, от Обект № 1602 открит със Заповед № РД-09-677/27.12.2016г. на Кмета на Община Девин, съгласно условията определени в същата заповед, и одобрената документация за участие за провеждане на търг с явно наддаване и разпоредбите на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти/ НАРЕДБАТА /.

 

I. Председателят на комисията констатира присъствието на всички членове на комисията и участниците в търга.
                За участие в провеждането на търг с явно наддаване с предмет: „Продажба на стояща дървесина на корен” са подадени три оферти, видно от регистъра за постъпили оферти, както следва:
„ГОРА-2” ООД – гр.Девин общ.Девин – постъпила на 13.01.2017г. в 13:40 часа;
„СЕНАТОР ТРАНС” ЕООД – гр.Девин общ.Девин – постъпила на 13.01.2017г. в 15:23 часа;

„ДСВ-ТРАНС” ЕООД– с.Михалково общ.Девин –постъпила на 13.01.2017г. в 15:28 часа;

 След като се запознаха с регистъра на постъпилите оферти, членовете на комисията подписаха декларации по чл.60, ал.5. от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти/НАРЕДБАТА/.

 

II. Председателят на комисията пристъпи към установяването на присъствието и проверка на самоличността на кандидатите за участие или техни надлежно упълномощени представители. При извършената проверка се установи следното:

 „ГОРА-2” ООД – гр.Девин –  чрез пълномощник;
„СЕНАТОР ТРАНС” ЕООД – гр.Девин – редовно представлявана;
 „ДСВ-ТРАНС” ЕООД – с.Михалково – редовно представлявана;

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:
ДОПУСКА до участие в първия етап на търга с явно наддаване всички канди-дати.

 

III. Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с офертите на кандидатите и констатира следното:
Кандидат купувачите:
„ГОРА-2” ООД – гр.Девин
„СЕНАТОР ТРАНС” ЕООД – гр.Девин
 „ДСВ-ТРАНС” ЕООД – с.Михалково
Заявяват участие за единственият обект: обект № 1602,като представят всички документи, надлежно, вярно и пълно попълнени във вид и съдържание, съгласно документацията за участие, включително изпълнени и минималните изисквания и се допускат до втория етап на Търга;

За втория етап на търга,
КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:
ДОПУСКА
„ГОРА-2” ООД – гр.Девин
„СЕНАТОР ТРАНС” ЕООД – гр.Девин
 „ДСВ-ТРАНС” ЕООД – с.Михалково

в следващия етап на търга с явно наддаване – наддаване от началната цена за обекта- 121400,00 лева без вкл. ДДС. /сто двадесет и една хиляди и четиристотин  лева без ДДС/,чрез стъпка за наддаване 1214,00 лева без ДДС/хиляда двеста и четиринадесет лева без ДДС/ и класиране на кандидатите за печеливш,на второ мяс то и останалите участници.

 

IV. Председателя на Комисията обяви началната цена за обекта,като кандидатите с поредни номера потвърждаваха или не-потвъждаваха цената.Началната цена беше потвърдена и от тримата допуснати на втория етап на търга.Цената беше увеличена с една стъпка нагоре и беше потвърдена от „ДСВ-ТРАНС” ЕООД – с.Михалково  
При дигане на цената с две стъпки нагоре и при три подканяния,разграничени със звуков сигнал ,на третия път никой не я потвърди и търга бе обявен за приключил.

Комисията направи следното Класиране в търга в съответствие с обявения със Заповед  № РД-09-677/27.12.2016г. на Кмета на Община Девин-критерий ”най-висока предложена цена”, както следва:
          За Обект № 1602, подотдели  180 „с” И  181”Б”

         За печеливш беше определен
„ДСВ-ТРАНС” ЕООД – с.Михалково  , предложила цена в размер на 122614,00 лева без вкл. ДДС./сто двадесет и две хиляди шестстотин и четиринадесет лева без ДДС/ ,една стъпка от началната цена.

За класиран на Второ място чрез жребий,бе определен:
„СЕНАТОР ТРАНС” ЕООД – гр.Девин предложил цена в размер на 121400,00 лева без вкл. ДДС. / сто двадесет и една хиляди и четиристотин  лева  без ДДС/,потвърдил началната цена.

За класиран на Трето място остана:
 „ГОРА-2” ООД – гр.Девин , предложил цена в размер на 121400,00 лева без вкл. ДДС. / сто двадесет и една хиляди и четиристотин  лева  без ДДС/, потвърдил началната цена.


V. След констатирането на гореописаните обстоятелства и класирането по достигната цена на участници в провеждането на търг с явно наддаване с предмет: „Продажба на стояща дървесина на корен”, комисията съставя настоящия протокол и приключва своята работа по разглеждане, допускане и класиране на офертите за участие в търга с явно наддаване за Обект 1602 за горските територии – собственост на Община Девин.


Председателят на комисията представя настоящия протокол ведно с цялата документация по провеждането на търга с явно наддаване за утвърждаване от Кмета на Община Девин.


Настоящия протокол се състои от три страници.

 

Председател:     инж. Светослав Павлов

Членове:  1. Надежда Ризова  
                  2. Николина Жайгарова
                   3. Асен Диев
                   4. Дарина Димитрова

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер